Hoe je Argu op elke trede van de participatieladder kunt inzetten

Argu is een uitgebreid participatieplatform dat je kunt inzetten om inwoners te betrekken bij veranderingen in de gemeente. In dit artikel wordt uiteengezet hoe je Argu kunt inzetten bij alle niveaus van de participatieladder.

Koppel de Participatieladder aan de beschikbaarheid van burgers

Niet alle burgers binnen de gemeente kunnen evenveel, of even vaak deelnemen aan participatietrajecten. Dit betekent niet dat deze groep mensen op geen andere manier betrokken kunnen worden bij het proces van het vormen van nieuw beleid. De Participatieladder is een handig hulpmiddel om burgers uit de gemeente te koppelen met participatiemogelijkheden.

Informeren

Informeren is de basis van ieder participatietraject. Soms is het gepast om inwoners alleen te informeren over genomen besluiten of veranderingen die gaan plaatsvinden. En bij trajecten waar mensen inhoudelijk kunnen meedenken is het belangrijk dat zij beschikken over de bijbehorende achtergrondinformatie. Hierdoor kunnen mensen die inhoudelijk minder weten over bepaalde onderwerpen zich inlezen en deelnemen aan trajecten.

Een voorbeeld om burgers te informeren, is het plaatsen van een artikel op het participatieplatform van Argu. Je kunt bijvoorbeeld een artikel plaatsen waarin je de plannen over de herinrichting van een nieuw plein bekend maakt. Dit kun je beeldend ondersteunen met afbeeldingen, filmpjes, presentaties of andere bestanden. De gemeente Utrecht heeft met Argu een participatietraject opgezet om ideeën te toetsen over [de vernieuwing van de Maliebaan.] (https://argu.co/utrecht/m/267) Om een beeld te creëren van hoe de vernieuwde Maliebaan uit komt te zien, is er een bouwtekening van de plannen toegevoegd. Ontwerp nieuwe Maliebaan

Raadplegen

Feedback vragen aan burgers is belangrijk. Argu biedt de mogelijkheid om enquêtes op het participatieplatform van de gemeente te plaatsen. Zo kan de gemeente onderzoek doen naar behoeften van inwoners en voor welke denkrichtingen draagvlak is.

Het voordeel van een enquête uitzetten via Argu is dat deelnemers eenvoudig op de hoogte gehouden kunnen worden van wat er gebeurt met de resultaten. Je kunt mensen eventueel later ook uitnodigen om verder te praten over een onderwerp. Koppel enquêteresultaten terug Een belangrijke kanttekening is dat veel inwoners “enquêtemoe” zijn. Als je inwoners alleen vraagt om informatie met je te delen zonder dat ze duidelijk zien welke invloed ze kunnen uitoefenen is de respons en betrokkenheid vaak laag. De meeste mensen horen nooit wat er met de resultaten is gedaan en dat is demotiverend. Probeer dus bij de uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst duidelijk aan te geven wat je gaat doen met de resultaten en wanneer je verwacht terug te koppelen.

Adviseren

Buurtbewoners mogen bij deze vorm van participatie hun mening geven, maar uiteindelijk bepaalt de gemeente of hier iets mee wordt gedaan.

Met Argu kun je een vraagstuk centraal stellen en inwoners vragen om met ideeën te komen om het vraagstuk op te lossen. Je kunt als gemeente zelf beginnen met een paar ideeën te plaatsen voor hoe het vraagstuk opgelost kan worden. Daarnaast kunnen inwoners ook zelf ideeën toevoegen. Zo kun je draagvlak meten voor bestaande ideeën en tegelijkertijd open staan voor nieuwe ideeën van inwoners. Met Argu ontstaat zo een gestructureerd overzicht van het vraagstuk, de mogelijke ideeën om het vraagstuk op te lossen, het draagvlak per idee en de belangrijkste argumenten voor en tegen ieder idee.

Tijdens en na het traject kun je mensen updates sturen over het traject en wat er gebeurt met de input van de deelnemers. Zo bespaar je tijd en geld op het gebied van communicatie.

Coproduceren

Over de definitie van de vierde treden van de Participatieladder verschillende de meningen. De gemeente Schiedam geeft bijvoorbeeld aan: “De gemeente en betrokkenen benoemen samen een probleem, waarna ze gezamenlijk naar oplossingen zoeken. De overeengekomen oplossing is voor de gemeente bindend in de uiteindelijke besluitvorming.” Andere auteurs zien coproduceren een vorm waarbij inwoners bepaalde taken overnemen van de gemeente. Bijvoorbeeld een wijkvereniging die zelf het afval inzamelt en het groen in de buurt onderhoudt.

Om beide vormen te realiseren worden door gemeenten inspraakavonden gerealiseerd, of worden online participatieplatformen ingezet. Zo wordt samen een probleem besproken en samen een passende oplossing bedacht. De machtsverhoudingen liggen dus anders dan de vorige treden van de Participatieladder.

Het is belangrijk dat bij deze trede van burgerparticipatie verschillende mogelijkheden beschikbaar worden gesteld. Met alleen inspraakavonden, beperk je de inspraak tot een relatief kleine groep mensen. Met een online participatieplatform kun je een breder publiek betrekken, wat leidt tot meer burgerparticipatie.

(Mee)beslissen

(Mee)beslissen is de hoogste trede van de Participatieladder. Hierbij legt de gemeente een bepaalde uitdaging voor bij de buurtbewoners en mogen zij beleidsvoorstellen indienen en argumenten bedenken waarom iets wel, of niet een goed idee is. Een voorbeeld van een uitdaging waarbij burgers (mee) kunnen beslissen bij beleid is: [Welk goed initiatief/doel binnen Hollands Kroon verdient € 12.500,-] (https://argu.co/hollandskroon/q/13https://argu.co/hollandskroon/q/13) Deze uitdaging werd door de gemeente Hollands Kroon op het participatieplatform van Argu geplaatst. Op basis van 30 verschillende ideeën, heeft het initiatief met de meeste stemmen en beste voor- en tegenargumenten naar het winnende initiatief gegaan.

De gemeente had in dit proces enkel de uitdaging geplaatst, waardoor de machtsverhouding anders lag dan de overige treden van de participatieladder.