Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor zover vertaalde versies niet overeenkomen met de Nederlandse versie, is de Nederlandse versie leidend.

Datum van laatste revisie: 23 januari 2017.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn afgeleid uit de kernwaarden van Argu en beschrijven de rechten en plichten van Argu B.V. en de wederpartij met betrekking tot het gebruik van Argu.

1. Definities

 1. 1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities aangehouden, die met beginhoofdletter worden aangeduid;
Account Het account waarmee het Lid toegang krijgt tot de interactieve functies van het platform.
Adverteerder Een gebruiker van de betaalde functionaliteiten gericht op het adverteren van Content.
Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden inclusief de Privacy Policy.
Argu Het online discussieplatform van die naam.
Argu B.V. De onderneming Argu B.V. gevestigd te Koningslaan 62. ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 65684168.
Content Alle via de Website toegankelijke gegevens van Argu of de Leden, waaronder Uitdagingen, Ideeën, Argumenten en Reacties.
Forum De discussieomgeving binnen Argu.
Gebruiker Een gebruiker van Argu, met of zonder Account.
Jij (je) Het Lid of de Gebruiker.
Lid De persoon die een Account van Argu heeft ontvangen.
Ontwikkelaars /Beheerders Ieder die gebruik maakt van de SDK in diens producten of diensten of anderszins gebruik maakt van de in het ontwikkelaars-portaal beschreven functionaliteit.
Page Speciaal type gebruikersaccount die door één of meerdere Gebruikers beheerd wordt met als doel het uitdragen van publieke belang of commerciële activiteiten.
SDK De ontwikkelaarstoolkit, publieke API’s en beschrijvingen ter beschikking gesteld door Argu in het ontwikkelaars-portaal.
Staff De werknemers in dienst van en vrijwilligers werkzaam voor Argu.
Website Het geheel van webpagina’s, software, databanken, en online diensten gekoppeld aan het domein argu.co en haar subdomeinen en verwante domeinen.
Wij (ons) Argu v.o.f.
 1. 2. Toepasselijkheid

  1. 2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Accounts, overeenkomsten, en (rechts)handelingen tussen Argu en iedere Gebruiker en op ieder gebruik van de Website.
  2. 2.2. Door het gebruik maken of bezoeken van Argu zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. 3. Veiligheid

  We doen ons best om Argu veilig te houden, maar kunnen dat niet garanderen. Daar hebben we tevens jouw hulp bij nodig door aan de volgende verplichtingen te voldoen:

  1. 3.1. Je zal geen ongeautoriseerde commerciële communicatie (zoals spam) op Argu plaatsen.
  2. 3.2. Je zal geen informatie of gegevens van andere gebruikers verzamelen of Argu benaderen, via geautomatiseerde systemen (zoals scripts, crawlers, robots, of scrapers) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
  3. 3.3. Je zal geen virussen, malware of andere kwaadaardige code uploaden.
  4. 3.4. Je zal niet vragen naar inloggegevens van anderen of toegang tot de Account behorend tot een ander verkrijgen.
  5. 3.5. Je zal gebruikers niet ongevraagd lastig vallen, intimideren, of bedreigen. Opbouwende kritiek wordt hier niet onder verstaan.
  6. 3.6. Je zal geen Content plaatsen, grafisch of anderszins, van haatzaaiende, pornografische, discriminerende of anderzijds verboden, of onnodige of irrelevante aard.
  7. 3.7. Je mag zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemmig geen Content onderdeel van wedstrijden plaatsen, waaraan geldprijzen of andere in geld waardeerbare beloningen zijn verbonden.
  8. 3.8. Je zal Argu niet gebruiken om onrechtmatige daden op uit te oefenen.
 3. 4. Registratie voor een Account en Account veiligheid

  1. 4.1 Het Account komt tot stand als de Gebruiker het online registratieformulier invult, verstuurt en dit is geaccepteerd. Op de dan tot stand gekomen overeenkoms zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
  2. 4.2 We behouden ons het recht voor om de aanvraag voor een Account te weigeren.
  3. 4.3 Je inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en persoonlijk, en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Je geeft ons toestemming deze gegevens te gebruiken voor technische doeleinden.
  4. 4.4 Je zal geen valse informatie opgeven op Argu of een Account voor anderen aanmaken zonder expliciete toestemming.
  5. 4.5 Je mag een pseudoniem gebruiken, maar je mag je niet voordoen als een ander bestaand persoon..
  6. 4.6 Je zal niet meer dan één persoonlijke Account aanmaken.
  7. 4.7 Bij misbruik of het negeren van de regels zullen wij jouw Account deactiveren en zal je niet zonder onze toestemming een ander Account aanmaken.
  8. 4.8 Je zal een Account niet hoofdzakelijk voor commerciële of georganiseerde doeleinden gebruiken, maar hier een ‘Page’ voor gebruiken.
  9. 4.9 Je zal contactinformatie accuraat en op de hoogte houden.
  10. 4.10 Je zal een Account niet overdragen naar anderen zonder onze geschreven toestemming. Dit doen we om dubbel stemmen te voorkomen.
  11. 4.11 Als je een gebruikersnaam of soortgelijke identificatie (zoals een url) voor je Account, Page of Forum selecteert, mogen wij deze verwijderen of herclaimen als wij dat nodig achten (zoals wanneer de eigenaar van een merknaam klaagt over onjuist gebruik daarvan).
 4. 5. Delen en plaatsen van Content en informatie

  1. 5.1. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de door jouw geplaatste Content, indien die Content vatbaar is voor auteursrecht of enige andere intellectuele eigendomsrechten.
  2. 5.2. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op de Website en de door ons geplaatste Content berusten uitsluitend bij ons of onze licentiegevers.
  3. 5.3. Je mag op de Website opgenomen Content raadplegen en daarvan kopieën maken, doch uitsluitend voor eigen persoonlijk (niet commercieel) gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of Content, bijvoorbeeld het overnemen, reproduceren, distribueren of anderszins openbaar maken van (een deel van) de Website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van ons en/of het betreffende Lid.
  4. 5.4. In het geval dat je Content plaatst waarop auteursrechten of andere Intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn, geldt het volgende; 5.4.1. Je verleent onherroepelijk toestemming aan ons om deze Content niet-exclusief, overdraagbaar, sublicentieerbaar, wereldwijd, zonder vergoeding te publiceren, aan te passen en commercieel te exploiteren via de Website of andere kanalen door de Content te plaatsen (IP Licentie). 5.4.2. Je verleent toestemming aan andere gebruikers van de Website om deze Content te raadplegen en daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik.
   1. 5.4.3. Je verleent toestemming aan ons voor de openbaarmaking van je portret, voor zover dit voorkomt in deze Content; en
   2. 5.4.4. Je doet voor zover wettelijk mogelijk afstand van op de Content rustende persoonlijkheidsrechten.
  5. 5.5.Je garandeert dat je bevoegd bent om voorgaande toestemmingen te verlenen en dat je eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen van derden hebt verkregen. Je vrijwaart Argu B.V., de Staff en de overige voor haar werkzame derden voor alle schade en kosten ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van de door jou geplaatste Content inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.
  6. 5.6. Wanneer je Content met Intellectueel Eigendom verwijdert, is dit vergelijkbaar met het verwijderen van documenten uit de prullenbak van een computer. Desalniettemin begrijp je dat verwijderde Content nog voor een tijd aanhoudt in back-ups of reservekopieën (maar niet beschikbaar is voor anderen).
  7. 5.7. We waarderen feedback en andere suggesties, maar je begrijpt dat we ze mogen gebruiken zonder enige compensatie (zoals je geen verplichting hebt deze te verschaffen).
  8. 5.8. Wanneer je content publiceert op Forums, Pagina’s, subsecties van deze pagina’s of elders op de Website, geldt het volgende:
   1. 5.8.1. Als deze staan gemarkeerd als Publiek, geef je toestemming dat je iedereen, inclusief mensen en geautomatiseerde systemen, toegang verschaft en gebruik laat maken van, en informatie laat associëren met jou (zoals je naam, profielfoto en andere Content);
   2. 5.8.2. geef je toestemming aan de beheerder van het betreffende Forum om te bepalen wat het niveau van openheid is van jouw Content;
   3. 5.8.3. en toestemming aan de beheerder om het beheerderschap over te dragen naar anderen.
 5. 6. Veiligheid en rechten van anderen

  1. 6.1. Je zal geen Content plaatsen of acties ondernemen op Argu welke inbreuk maken op andermans rechten of anderzins onrechtmatig zijn.
  2. 6.2. Bij het vermoeden van inbreuk van rechten kan je mailen naar het e-mailadres zoals aangegeven op de ‘contact’ pagina.
  3. 6.3. Als we jouw Content verwijderen op basis van het inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van anderen en je dit onjuist acht, stellen we je in staat om bezwaar te maken tegen deze beslissing.
  4. 6.4. Bij herhaaldelijk inbreuk maken op het Intellectuele Eigendom van anderen schakelen we je Account uit als dit redelijkerwijs van toepassing is.
  5. 6.5. Je zal onze auteursrechten of andere intellectuele of industriële rechten of merken, of enig ander mogelijk verwarrende soortgelijke merken of uitingen niet gebruiken zonder vooraf schriftelijke toestemming, behalve zoals aangegeven in onze ‘Richtlijnen Merkgebruik’ zoals te vinden op de Website.
  6. 6.6. Als je informatie van gebruikers verzamelt zal je hun expliciete toestemming vragen, duidelijk maken dat jij (en niet Argu of aanverwanten) de gegevens verzamelt en een Privacy Statement beschikbaar stellen met informatie over welke gegevens verzameld worden en hoe deze gegevens gebruikt zullen worden.
  7. 6.7. Je zal geen gevoelige informatie publiceren zoals identificatiedocumenten of financiële informatie.
  8. 6.8. Je zal het systeem voor het versturen van uitnodigingen niet gebruiken voor spam of andere ongewenste berichten.
  9. 6.9. Je zal geen Content van ons of andere gebruikers verwijderen, wissen of onbruikbaar maken.
  10. 6.10. Je zal de beveiliging(en) van Argu niet ontwijken, verwijderen, onklaar maken of anderzijds aantasten.
   1. 6.10.1. Wanneer je kennis of informatie opdoet over methode(n), techniek(en), of anderzijds relevante informatie over zwakte(n), risico’s of andere mogelijk gebreken, zal je Argu zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van deze kennis en informatie.
   2. 6.10.2. Mits de informatie niet doorgegeven is aan derden en er geen schijnbare kwaadwillige kenmerken zijn aan het verkrijgen en verschaffen van deze informatie zullen wij afzien van verdere juridische stappen
   3. 6.10.3. Het vorige lid gaat slechts op wanneer er geen misbruik is gemaakt van de verschafte informatie.
 6. 7. Betalingen

  1. 7.1. Als je een betaling doet op Argu ga je akkoord met de daarop gerichte voorwaarden.
 7. 8. Speciale voorwaarden toepasselijk op Ontwikkelaars/Beheerders van websites en applicaties

  Mits je gebruik maakt van de Argu SDK zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing

  1. 8.1. Je bent verantwoordelijk voor jouw applicatie en het gebruik van de SDK.
  2. 8.2. Je toegang en het gebruik van de informatie die je van Argu ontvangt is aan beperkingen onderhevig, op grond van het volgende;
   1. 8.2.1. je verzoekt slechts om informatie die benodigd is om de applicatie te laten fungeren.
   2. 8.2.2. je hebt opgesteld een Privacy Statement welke gebruikers inzicht geeft in welke informatie je verzameld, met welke intentie, hoe je het opslaat, overdraagt, toont en deelt.
   3. 8.2.3. Je zal geen gebruikersinformatie tonen, delen, overdragen of opslaan op een manier welke niet overeenkomst met je Privacy Statement.
   4. 8.2.4. Je zal alle informatie via ons verkregen verwijderen als een gebruiker daar om vraagt, en een mechanisme aanleveren waarmee de gebruiker zo’n verzoek kan indienen.
   5. 8.2.5. Je zal informatie over gebruikers niet op enige wijze commercieel exploiteren.
   6. 8.2.6. Je zal informatie verkregen via ons, direct of indirect, niet overdragen aan adverteerdersnetwerken, adverteerdersuitwisselingen, gegevensmakelaars of advertentie-instrumenten, zelfs niet als de gebruiker toestemming heeft gegeven.
   7. 8.2.7. Je zal geen gebruikersinformatie verkopen, bij overname of fusie met een derde partij kan je gebruikersinformatie nog steeds gebruiken in je applicatie, maar deze mag niet buiten de applicatie overgedragen worden.
   8. 8.2.8. We kunnen je verplichten om gebruikersdata te verwijderen wanneer we vaststellen dat de gebruikswijze afwijkt van de verwachtingen van gebruikers.
   9. 8.2.9. We kunnen toegang tot informatie limiteren.
  3. 8.3. Je zal ons geen informatie verschaffen welke onafhankelijk van Argu is verzameld zonder toestemming van de gebruiker.
  4. 8.4. Je zal het eenvoudig maken voor gebruikers je applicatie te verwijderen of op te zeggen.
  5. 8.5. Je zal het eenvoudig maken voor gebruikers om contact met je op te nemen. We behouden tevens het recht voor om je e-mailadres te delen met gebruikers welke beweren dat je inbreuk op hun Intellectuele Eigendom hebt gemaakt of anderzijds rechten hebt gebroken.
  6. 8.6. Je zal geen advertenties plaatsen in Content van Argu of informatie beschikbaar gemaakt via de SDK.
  7. 8.7. We zullen je alle rechten verschaffen benodigd om de SDK te gebruiken.
  8. 8.8. Je zal onze code en SDK niet verkopen, overdragen of sublicentiëren.
  9. 8.9. Je zal je verhouding tot Argu niet verkeerd voorstellen.
  10. 8.10. Je mag de logo’s gebruiken zoals beschreven in onze ‘Richtlijnen Merkgebruik’
  11. 8.11. [VERVALLEN]
  12. 8.12. Je zal voldoen aan alle toepasselijke wetten.
  13. 8.13. We kunnen niet garanderen dat de SDK altijd gratis zal zijn.
  14. 8.14. We mogen je applicatie, inhoud en data analyseren voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.
  15. 8.15. Om te garanderen dat het gebruik van de SDK veilig is voor onze gebruikers, mogen we het gebruik en betrokken software controleren.
  16. 8.16. We mogen soortgelijke platformen of functionaliteiten, of anderzijds concurrerende diensten maken en aanbieden.
  17. 8.17. Je geeft ons alle benodigde rechten om het gebruik van de SDK te laten werken inclusief het recht om de aan ons beschikbaar gestelde Content en informatie te verwerken in onze Content.
 8. 9. Advertenties en overige Content van commerciële aard

  1. 9.1 (wordt nader bepaald)
 9. 10. Privacy

  1. 10.1. Wij verwerken jouw persoonsgegevens welke nodig zijn voor het in stand houden van de Website en het verlenen van diensten aan jou en derden. Wij hebben ons privacybeleid nader uitgewerkt in onze Privacy Policy. Je geeft ons toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid.
  2. 10.2. Je zal er voor instaan dat je volledig in overeenstemming handelt met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie. In het bijzonder sta je er voor in dat je de benodigde toestemmingen van derden hebt verkregen om persoonsgegevens van derden op de Website te publiceren.
  3. 10.3. Behoudens voor zover expliciet toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden, mag je geen persoonsgegevens van andere gebruikers verwerken of anderszins gebruiken. Je mag in het bijzonder deze persoonsgegevens van derden niet (i) gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie en (ii) al dan niet methodisch of systematisch geordend, verzamelen.
 10. 11. Amendementen

  1. 11.1. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
  2. 11.2. Bij het wijzigen van deze Algemene Voorwaarden, behoudens bij wijzigingen met juridische of administratieve aard of het corrigeren van incorrecte informatie, wordt een termijn van zeven (7) dagen aangehouden.
  3. 11.3. Indien je gebruik blijft maken van de Website word je geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.
 11. 12. Beëindiging en sancties

  1. 12.1. Wanneer je handelt in strijd met de geest van deze Algemene Voorwaarden, onrechtmatig handelt of op enigerlei wijze een risico op aansprakelijkheid voor ons vormt, mogen wij jouw recht om Argu te gebruiken geheel of gedeeltelijk intrekken.
  2. 12.2. Indien er besloten is jouw recht om Argu te gebruiken geheel of gedeeltelijk in te trekken, zullen wij je hiervan op de hoogte stellen per e-mail of bij de volgende keer wanneer je toegang tot Argu probeert te verkrijgen.
  3. 12.3. Je mag te allen tijde je account stopzetten of verwijderen.
  4. 12.4. Indien jouw recht om Argu te gebruiken geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd, blijven die bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht die gezien hun aard kennelijk van kracht dienen te blijven, ondanks de gehele of gedeeltelijke beëindiging van het gebruiksrecht.
 12. 13. Geschillen

  1. 13.1. Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van verplichtingen uit deze overeenkomst als deze voortkomen uit overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door ons ingeschakelde derden of calamiteiten zoals natuurrampen, of uitval van infrastructuur.
  2. 13.2. De rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd in eerste instantie kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van Argu.
  3. 13.3. Op het recht Argu te gebruiken en op eventuele andere overeenkomsten en rechtshandelingen tussen jou en ons is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 13. 14. Gebruikers buiten Nederland

  1. 14.1. (wordt nader bepaald)
 14. 15. Overige bepalingen

  1. 15.1. [VERVALLEN]
  2. 15.2. We behouden alle niet expliciet verleende rechten voor.
  3. 15.3. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst en vervangt alle voorgaande overeenkomsten.
  4. 15.4. Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat.
  5. 15.5. Als wij er niet in slagen een deel van de overeenkomst na te komen, wordt dit niet beschouwd als een verwerping.
  6. 15.6. Iedere amendement of aanpassing in deze Voorwaarden moet schriftelijk door ons ondertekend worden.
  7. 15.7. Je zal geen rechten of verplichtingen voortvloeiend uit deze Voorwaarden overdragen aan derden zonder vooraf schriftelijke toestemming.
  8. 15.8. Al onze rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze Voorwaarden zijn vrij overdraag- of uitbesteedbaar voor ons met betrekking tot fusie, overname, verwerving of verkoop van activa, wettelijke verplichtingen of anderzijds.
  9. 15.9. Deze Voorwaarden kunnen ons niet beperken om te voldoen aan wetgeving.
  10. 15.10. Je zal aan alle toepasselijke wetgeving voldoen wanneer je Argu gebruikt of toegang verkrijgt.