Skip to main contentTrouble navigating? Send us feedback!

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van Argu B.V. en de wederpartij met betrekking tot het gebruik van Argu.

We proberen deze tekst zo eenvoudig mogelijk te houden. Daarom hebben we bij sommige artikelen een toelichting gegeven, boven de artikelen. Deze toelichting is ondergeschikt aan de genummerde artikelen eronder.

1. Definities

  1. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities aangehouden, die met beginhoofdletter worden aangeduid;
Account Het account waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot de interactieve functies van het platform.
Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden inclusief de Privacy Policy.
Argu Het online discussieplatform van die naam.
Argu B.V. De onderneming Argu B.V. gevestigd te Koningslaan 62, Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 65684168.
Content Alle via de Website toegankelijke gegevens van Argu of de Leden, waaronder Uitdagingen, Ideeën, Argumenten, Stemmen en Reacties.
Forum De discussieomgeving binnen Argu.
Gebruiker Een gebruiker van Argu met een Account. Deze is akkoord gegaan met de Algemene Voorwaarden.
Jij (je) Jij, de Gebruiker.
Klant De afnemer van een Forum.
Ontwikkelaars /Beheerders Ieder die gebruik maakt van de SDK in diens producten of diensten of anderszins gebruik maakt van de in het ontwikkelaars-portaal beschreven functionaliteit.
Organisatie Speciaal type gebruikersaccount die door één of meerdere Gebruikers beheerd wordt met als doel het uitdragen van publieke belang of commerciële activiteiten.
Profiel De publieke pagina van een Gebruiker waar je vrijwillig informatie over jezelf kan plaatsen.
Staff De werknemers in dienst van en vrijwilligers werkzaam voor Argu.
Website Het geheel van webpagina’s, software, databanken, en online diensten gekoppeld aan het domein argu.co en haar subdomeinen en verwante domeinen.
Wij (ons) Zie Argu B.V.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Accounts, overeenkomsten, en (rechts)handelingen tussen Argu en iedere Gebruiker en op ieder gebruik van de Website.\ 2.2. Door het gebruik maken of bezoeken van Argu zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

3. Veiligheid

We doen ons best om Argu veilig te houden, maar kunnen dat niet garanderen. Daar hebben we tevens jouw hulp bij nodig door aan de volgende verplichtingen te voldoen:

3.1. Je zal geen ongeautoriseerde commerciële communicatie (zoals spam) op Argu plaatsen.\ 3.2. Je zal geen informatie of gegevens van andere Gebruikers verzamelen of Argu benaderen, via geautomatiseerde systemen (zoals scripts, crawlers, robots, of scrapers) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.\ 3.3. Je zal geen virussen, malware of andere kwaadaardige code uploaden.\ 3.4. Je zal niet vragen naar inloggegevens van anderen of toegang tot de Account behorend tot een ander verkrijgen.\ 3.5. Je zal Gebruikers niet ongevraagd lastig vallen, intimideren, of bedreigen. Opbouwende kritiek wordt hier niet onder verstaan.\ 3.6. Je zal geen Content plaatsen, grafisch of anderszins, van haatzaaiende, pornografische, discriminerende of anderzijds verboden, of onnodige of irrelevante aard.\ 3.7. Je mag zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming geen Content onderdeel van wedstrijden plaatsen, waaraan geldprijzen of andere in geld waardeerbare beloningen zijn verbonden. Wij verzoeken je eerst contact met ons op te nemen.\ 3.8. Je zal Argu niet gebruiken om onrechtmatige daden op uit te oefenen.

4. Registratie voor een Account en Account veiligheid

Maak maximaal één account aan en doe je niet voor als iemand anders.

4.1 Het Account komt tot stand wanneer je het online registratieformulier invult, verstuurt en wij dit accepteren. Op de dan tot stand gekomen overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. \ 4.2 We behouden ons het recht voor om de aanvraag voor een Account te weigeren. Dit doen we alleen in extreme gevallen, bijvoorbeeld wanneer iemand herhaaldelijk spam plaatst. \ 4.3 Je inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en persoonlijk, en mogen niet aan derden ter beschikking worden. \ 4.4 Je zal geen valse informatie opgeven op Argu of een Account voor anderen aanmaken zonder expliciete toestemming. \ 4.5 Je mag een pseudoniem gebruiken, maar je zal je niet voordoen als een ander bestaand persoon. \ 4.6 Je zal niet meer dan één persoonlijke Account aanmaken. \ 4.7 Bij misbruik of het negeren van de regels zullen wij jouw Account deactiveren en zal je niet zonder onze toestemming een ander Account aanmaken. \ 4.9 Je zal contactinformatie accuraat en op de hoogte houden. \ 4.10 Je zal een Account niet overdragen naar anderen zonder onze geschreven toestemming. Dit doen we om dubbel stemmen te voorkomen. \ 4.11 Als je een gebruikersnaam of soortgelijke identificatie (zoals een url) voor je Account, Organisatie of Forum selecteert, mogen wij deze verwijderen of herclaimen als wij dat nodig achten (zoals wanneer de eigenaar van een merknaam klaagt over onjuist gebruik daarvan).

5. Delen en plaatsen van Content en informatie

Je blijft eigenaar van wat je plaatst op Argu, maar wij mogen wat je plaatst online beschikbaar stellen. Houdt er rekening mee dat als je iets plaatst in een privé forum, een beheerder dit later op openbaar kan zetten.

5.1. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de door jouw geplaatste Content, indien die Content vatbaar is voor auteursrecht of enige andere intellectuele eigendomsrechten. \ 5.2. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op de Website en de door ons geplaatste Content berusten uitsluitend bij ons of onze licentiegevers. \ 5.3. Je mag op de Website opgenomen Content raadplegen en daarvan kopieën maken, doch uitsluitend voor eigen persoonlijk (niet commercieel) gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of Content, bijvoorbeeld het overnemen, reproduceren, distribueren of anderszins openbaar maken van (een deel van) de Website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van ons en/of de betreffende Gebruiker. \ 5.4. In het geval dat je Content plaatst waarop auteursrechten of andere Intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn, geldt het volgende; \ 5.4.1. Je verleent onherroepelijk toestemming aan ons om deze Content niet-exclusief, overdraagbaar, sublicentieerbaar, wereldwijd, zonder vergoeding te publiceren, aan te passen en commercieel te exploiteren via de Website of andere kanalen door de Content te plaatsen (IP Licentie). \ 5.4.2. Je verleent toestemming aan andere Gebruikers van de Website om deze Content te raadplegen en daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik. \ 5.4.3. Je verleent toestemming aan ons voor de openbaarmaking van je portret, voor zover dit voorkomt in deze Content; en \ 5.4.4. Je doet voor zover wettelijk mogelijk afstand van op de Content rustende persoonlijkheidsrechten. \ 5.5. Je garandeert dat je bevoegd bent om voorgaande toestemmingen te verlenen en dat je eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen van derden hebt verkregen. Je vrijwaart Argu B.V., de Staff en de overige voor haar werkzame derden voor alle schade en kosten ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van de door jou geplaatste Content inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. \ 5.6a. Wanneer je content 'Verwijderd', blijft de content bestaan op Argu, maar wordt deze niet meer getoond in de bovenliggende discussie. Dit doen we om censuur van moderators te voorkomen. \ 5.6b. Wanneer je content 'Permanent Verwijderd', wordt de content van onze servers gewist. Het kan nog voor een tijd blijven bestaan in back-ups of reservekopieën. Het is dan echter niet beschikbaar voor anderen. \ 5.7. We waarderen feedback en andere suggesties, maar je begrijpt dat we ze mogen gebruiken zonder enige compensatie (zoals je geen verplichting hebt deze te verschaffen). \ 5.8. Wanneer je content publiceert op Forums, Pagina’s, subsecties van deze pagina’s of elders op de Website, geldt het volgende: \ 5.8.1. Als deze staan gemarkeerd als Publiek, geef je toestemming dat je iedereen, inclusief mensen en geautomatiseerde systemen, toegang verschaft en gebruik laat maken van, en informatie laat associëren met jou (zoals je naam, profielfoto en andere Content); \ 5.8.2. geef je toestemming aan de beheerder van het betreffende Forum om te bepalen wat het niveau van openheid is van jouw Content; \ 5.8.3. en toestemming aan de beheerder om het beheerderschap over te dragen naar anderen.

6. Veiligheid en rechten van anderen

Niet spammen, hacken en content van anderen plaatsen.

6.1. Je zal geen Content plaatsen of acties ondernemen op Argu welke inbreuk maken op andermans rechten of anderzins onrechtmatig zijn.\ 6.2. Bij het vermoeden van inbreuk van rechten kan je mailen naar het e-mailadres zoals aangegeven op de ‘contact’ pagina.\ 6.3. Als we jouw Content verwijderen op basis van het inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van anderen en je dit onjuist acht, stellen we je in staat om bezwaar te maken tegen deze beslissing.\ 6.4. Bij herhaaldelijk inbreuk maken op het Intellectuele Eigendom van anderen schakelen we je Account uit als dit redelijkerwijs van toepassing is.\ 6.5. Je zal onze auteursrechten of andere intellectuele of industriële rechten of merken, of enig ander mogelijk verwarrende soortgelijke merken of uitingen niet gebruiken zonder vooraf schriftelijke toestemming.\ 6.6. Als je informatie van Gebruikers verzamelt zal je hun expliciete toestemming vragen, duidelijk maken dat jij (en niet Argu of aanverwanten) de gegevens verzamelt en een Privacy Statement beschikbaar stellen met informatie over welke gegevens verzameld worden en hoe deze gegevens gebruikt zullen worden.\ 6.7. Je zal geen gevoelige informatie publiceren zoals identificatiedocumenten of financiële informatie.\ 6.8. Je zal het systeem voor het versturen van uitnodigingen niet gebruiken voor spam of andere ongewenste berichten.\ 6.10. Je zal de beveiliging(en) van Argu niet ontwijken, verwijderen, onklaar maken of anderzijds aantasten.\ 6.10.1. Wanneer je kennis of informatie opdoet over methode(n), techniek(en), of anderzijds relevante informatie over zwakte(n), risico’s of andere mogelijk gebreken, zal je Argu zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van deze kennis en informatie.\ 6.10.2. Mits de informatie niet doorgegeven is aan derden en er geen schijnbare kwaadwillige kenmerken zijn aan het verkrijgen en verschaffen van deze informatie zullen wij afzien van verdere juridische stappen.\ 6.10.3. Het vorige lid gaat slechts op wanneer er geen misbruik is gemaakt van de verschafte informatie.

7. Betalingen

7.1. Als je een betaling doet op Argu ga je akkoord met de daarop gerichte voorwaarden.

10. Privacy

10.1 Zie onze privacy policy.

11. Amendementen

11.1. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.\ 11.2. Bij het wijzigen van deze Algemene Voorwaarden, behoudens bij wijzigingen met juridische of administratieve aard of het corrigeren van incorrecte informatie, wordt een termijn van zeven (7) dagen aangehouden.\ 11.3. Indien je gebruik blijft maken van de Website word je geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

12. Beëindiging en sancties

12.1. Wanneer je handelt in strijd met de geest van deze Algemene Voorwaarden, onrechtmatig handelt of op enigerlei wijze een risico op aansprakelijkheid voor ons vormt, mogen wij jouw recht om Argu te gebruiken geheel of gedeeltelijk intrekken.\ 12.2. Indien er besloten is jouw recht om Argu te gebruiken geheel of gedeeltelijk in te trekken, zullen wij je hiervan op de hoogte stellen per e-mail of bij de volgende keer wanneer je toegang tot Argu probeert te verkrijgen.\ 12.3. Je mag te allen tijde je account stopzetten of verwijderen.\ 12.4. Indien jouw recht om Argu te gebruiken geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd, blijven die bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht die gezien hun aard kennelijk van kracht dienen te blijven, ondanks de gehele of gedeeltelijke beëindiging van het gebruiksrecht.

13. Geschillen

13.1. Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van verplichtingen uit deze overeenkomst als deze voortkomen uit overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door ons ingeschakelde derden of calamiteiten zoals natuurrampen, of uitval van infrastructuur.\ 13.2. De rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd in eerste instantie kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van Argu.\ 13.3. Op het recht Argu te gebruiken en op eventuele andere overeenkomsten en rechtshandelingen tussen jou en ons is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15. Overige bepalingen

15.2. We behouden alle niet expliciet verleende rechten voor.\ 15.3. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst en vervangt alle voorgaande overeenkomsten.\ 15.4. Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat.\ 15.5. Als wij er niet in slagen een deel van de overeenkomst na te komen, wordt dit niet beschouwd als een verwerping.\ 15.6. Iedere amendement of aanpassing in deze Voorwaarden moet schriftelijk door ons ondertekend worden.\ 15.7. Je zal geen rechten of verplichtingen voortvloeiend uit deze Voorwaarden overdragen aan derden zonder vooraf schriftelijke toestemming.\ 15.8. Al onze rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze Voorwaarden zijn vrij overdraag- of uitbesteedbaar voor ons met betrekking tot fusie, overname, verwerving of verkoop van activa, wettelijke verplichtingen of anderzijds.\ 15.9. Deze Voorwaarden kunnen ons niet beperken om te voldoen aan wetgeving.\ 15.10. Je zal aan alle toepasselijke wetgeving voldoen wanneer je Argu gebruikt of toegang verkrijgt.

Laatste wijziging op 2018-04-30