Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Argument voor

Combinatiekansen met kinderdagverblijf en sportvoorzieningen.

  • 13

De school op deze locatie ligt naast het kinderdagverblijf en nabij de sportvoorzieningen en levert prima combinatiekansen op.

Schitterende locatie met voldoende mogelijkheden

  • 10

Locatie zeer geschikt qua oppervlakte en bereikbaarheid; ko en bso + bib mee te nemen; Buitensportvoorziening aan de overzijde.Binnensport weliswaar op enige afstand waarbij de kinderen wel de noodzakelijke beweging krijgen. Trime te a-centraal; trainingsveld moet blijven ook voor de school; nabij Lyndensteyn verkeerstechnisch te problematisch; ruimtelijke invulling eveneens; onderwijsinhoudelijk: met name deze kinderen verdienen maatwerk.

Planologisch en verkeerstechnisch goed inpasbaar zonder aantasting dorp

  • 9

Totaal aantal leerlingen beide scholen is thans gelijk aan het aantal van de Paedwijzer van een paar jaar gelden. Locatie bij Lyndensteijn vergroot huidige verkeers- en parkeerproblemen. Leidt tot onnodige verstening en dus aantasting van het dorp. Terrein van de Trime kan worden gebruikt voor het vouwen van oudere woningen, hetgeen leidt tot doorstroming . Dit biedt kansen voor aantrekking van jongeren

Voldoende ruimte, geen inbreuk op natuur

  • 5

De lege ruimte z.w. van de school kan erbij gebruikt worden. Meeste kinderen wonen aan deze zijde van het dorp, dus minder kk die de drukke hoofdstraat over moeten steken. De minste verkeersingrepen, geen ontsluiting van Helomapad naar Beetsterweg nodig. Bescherm de entree van Beetsterzwaag ook via Kerkepad West en Skeanpaad. Inhoudelijke samenwerking met school Lyndensteyn is onduidelijk. Route tussen school en sporthal is verkeersarm.

Ruimte voor kinderen om buiten te spelen en goed bereikbaar voor verkeer.

  • 4

Deze locatie is uitstekend voor een brede school en buitenschoolse opvang en buitenactiviteiten of sport.

Argument tegen

Onvoldoende beschikbare ruimte

  • 3

De locatie biedt naar verwachting onvoldoende ruimte. Dit maakt de nieuwbouw van een solitair gebouw op het huidige schoolterrein in stedenbouwkundig opzicht onmogelijk.

Gezondheidsrisico's door houtrook.

  • 1

Houtrook bestaat merendeels uit fijnstof en daarnaast uit kankerverwekkende PAK's en andere giftige stoffen. Het is tot twaalf keer schadelijker dan sigarettenrook (bij gelijke rookdichtheid). Objectieve instanties (zoals alle GGD's in Nederland en bijvoorbeeld het Longfonds) luiden al jaren de noodklok. Doordat het (politiek) geen populair onderwerp is en de effecten niet direct zichtbaar, zijn weinigen zich helaas bewust... Ik vindt het vervelend dat jonge kinderen (en medewerkers) een groot deel van het jaar in vervuilde lucht werken. Van september tot april ruikt het naar houtrook...

https://www.longfonds.nl/nieuws/kies-voor-je-longen-stook-niet-op-hout

Waarom een brede school?

  • 1

Is dat niet iets wat de gemeente wil? Wanneer je rapporten leest op internet blijkt dat de Brede school misschien wel zijn tijd gehad heeft?

De brede school te veel inpact op het groen bij school Lyndensteyn.

  • 1

Alleen haalbaar als de school in de hoogte wordt uitgebreidt maar ontbreekt sportveld voor buitengym. BSO is er niet naastgelegen, wat een nadeel is om kinderen gemakkelijk op te vangen buiten schooltijden.

Reacties

JovanW

Propvol en duk. Er zijn mooiere locaties

JovanW

Onvoldoende beschikbare ruimte, propvol, er zijn meer mogelijkheden op andere locaties

froukfranssen

De locatie voldoet qua oppervlakte en is goed bereikbaar; kinderopvang,bso en bibliotheek daarin meenemen; buitensportvoorziening aan de overzijde. Andere locaties ruimtelijk gezien onder de maat; nabij Lyndensteyn verkeerstechnisch zeer problematisch; onderwijsinhoudelijk samen met Lyndensteyn te ver gezocht. Met name deze kinderen verdienen maatwerk.

larochefr

Sportvelden zijn bij Paedwijzer goed bereikbaar

douwesijtsma

Een school situeer je centraal in het dorp

wadsetemme

Ook deze plek zou ik benutten voor starters woningen tot 200000

lkwillems

te dicht op bebouwing/huizen te ver van de sporthal af geen opties om verder uit te breiden en te ver in he dorp

Gebruiker 16876

School en BSO de basis van de kinderontwikkeling/spelen is voor een goede samenwerking en mogelijkheden om in de teokomst breder samen elkaar te ondersteunen. Ook de buitengym is hier een belangrijke mogelijkheid om het buitenspelen te ondersteunen op sportvelden en speeltuinveld en schoolplein.

AAB

Als het alleen om de kinderen van de Trime en Paedwizer gaat is deze bestaande locatie met nog wat ruimte ook geschikt als locatie voor de samenwerkende scholen. Er hoeft geen grond worden aangekocht. Ook hier de vraag of het gebouw echt aan vervanging toe is. Er staan op dit moment door krimp van leerlingen al lokalen leeg. Dus plaatsing van alle leerlingen moet mogelijk zijn. Eventueel van gymzaal een leslokaal maken.

Pluspunten van deze locatie zijn dichtbij het bos en speeltuin de reden. Ook het sportveld en dorpshuis zijn dichtbij. Kinderopvang is naast de deur.

Mocht deze locatie gekozen worden en er nieuwbouw op komt dan kijken naar de mogelijkheden met samenwerking kinderopvang zodat deze gebouwen en grond ook gebruikt kan worden.

a_haijtink

Uitstekende locatie met veel vrije ruimte en parkeermogelijkheden