Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Hoe voorkomen we radicalisering?

Uitdaging
6

Radicalisering is een proces waarbij iemand geraakt wordt door radicaal gedachtegoed, afdrijft van democratie en toegroeit naar extremisme. Geradicaliseerde individuen hebben de neiging zich af te zonderen van de maatschappij en kunnen een intense haat te kweken tegen anderen. Dit kan zich soms uitten in geweld, zoals bij terrorisme het geval is.

Radicalisering bestaat uit vele fasen en is een lang, complex proces. Het resultaat van radicaliseren kan verschillende vormen aannemen, waaronder bijvoorbeeld Syriëgangers / jihadisten. Volgens het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), zijn er nu ongeveer 130 Nederlandse jihadisten in het 'kalifaat', waarvan een deel weer terug zal keren. Maar radicalisering hoeft niet alleen over Moslims te gaan: het kan ook de andere kant op gaan, zoals mensen die hakenkruizen plaatsen op asielzoekerscentra.

Om terrorisme tegen te gaan en integratie zo succesvol mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk om radicalisering in een vroeg stadium tegen te gaan. Daar zou de overheid een rol in moeten spelen.

Om te begrijpen hoe we radicalisering tegen kunnen gaan, moeten we begrijpen hoe het proces van radicalisering werkt. Ik heb daarom een lijstje opgesteld van enkele mogelijke oorzaken. Daarna geef ik nog wat inlees materiaal over dit onderwerp.

Mogelijke oorzaken

  • Sociaal isolement (bijv. door gevoel gediscrimineerd te worden)
  • Het hebben van een dichotoom wereldbeeld (bijv. gelovig / ongelovig, allochtoon / autochtoon)
  • Laag vertrouwen in politiek / democratische rechtsorde
  • Aanbod van radicaal gedachtegoed (via internet / van een persoon / op een ontmoetingsplek)
  • Psychische problematiek (zo zijn mensen met autisme gevoeliger voor radicale ideeën)

Inlees materiaal

Nu wil ik jullie vragen mee te denken aan uitvoerbare oplossingen voor dit complexe probleem.

Met welke beleidsmiddelen kunnen we radicalisering voorkomen?

Heb jij een goed idee?

Ideeën

Verbied religieus onderwijs - alle scholen worden openbaar

In Nederland maken we onderscheid tussen openbaar en 'bijzonder' onderwijs. 'Bijzondere' scholen mogen kinderen en docenten weigeren op basis van levensovertuiging. Zo kan een Islamitische school kinderen weigeren die ongelovig zijn, of kan een katholieke school het dragen van hoofddoekjes verbieden.

Bijzonder onderwijs is bijzonder discriminerend en gaat succesvolle integratie tegen. Het stimuleert indoctrinatie en dichotoom denken.

Laten we bijzonder onderwijs afschaffen. Dat zal mogelijk een wijziging in artikel 23 van de grondwet vereisen. Ik stel voor dat geen school een expliciet religieuze grondslag mag hebben. Wel mogen ze nog een eigen pedagogisch / didactisch concept aanhangen, zodat innovatie in het onderwijs goed mogelijk blijft.

Henry Fisher

RELIGIE, POLITIEK, ECONOMIE: DE HEILIGE 3 ÉÉNHEID Religie in alle vormen uitbannen zou de wereld zeker een stuk verdraagzamer maken Maar verbieden is geen optie. Dan gaat het ondergronds zoals de geschiedenis leert....

9 reacties

Godsdienst als vak neutraler en wetenschappelijker geven

Momenteel wordt godsdienst op zeer uiteenlopende manieren gegeven. Soms als vak waar verschillende religies algemeen worden gepresenteerd, maar vaak ook zeer eenzijdig - waar bijvoorbeeld lange stukken uit de Bijbel worden opgelezen en besproken, maar (vrijwel) niets wordt besproken over andere religies.

Om kinderen kritisch te leren denken, beter te onderwijzen en zelf te laten beslissen wat ze geloven, zouden we het vak godsdienst expliciet neutraal en wetenschappelijk van aard moeten maken.

Leer ze welke religies er nu bestaan, welke er vroeger bestonden en laat zien waar ze op gebaseerd zijn. Leer ze hoe religies veranderen over tijd. Leer ze over atheïsme en polytheïsme. Leer ze wat de psychologische grondslag van religie is en wat de evolutionaire rol van religie is geweest. Leer kinderen wat religie nou eigenlijk is: een gedachtegoed dat zich verspreid onder populaties, vooral verticaal van generatie op generatie.

Bespreek religie als fenomeen, niet als dogma. Concreet zou dit betekenen dat bovenstaande punten in de kerndoelen van basisonderwijs en / of voortgezet onderwijs zouden moeten worden opgenomen.

molenmill

Godsdiensten verbieden zelfs.....Niets heeft er tot nu toe zoveel oorlog,ellende,moorden en discriminatie in de wereld gebracht als het geloof en dus moet dit verboden worden.

Reageer

Overeenkomsten ipv verschillen benadrukken

Het Christelijke geloof en de Islam zijn van oorsprong hetzelfde. Bij de Christenen stopt e.e.a. wanneer Jezus wordt gezien als zoon van God. In de Islam is Jezus een profeet, die nog gevolgd wordt door andere profeten tot en met Mohammed. Er zijn dus veel meer overeenkomsten dan verschillen tussen beide geloven. Helaas worden alleen de verschillen benadrukt en dat vaak ook nog niet eens in de juiste context. Er is dus veel te winnen door eerlijke voorlichting / lessen over deze geloven.

Danilo Ivkovic

De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar! Het zijn twee totaal verschillende werelden. Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de...

Reageer

Islam is niet zomaar een religie, het gaat om een ordening van een samenleving.

Islam is daarom even moeilijk te bestrijden als b.v. mensen die een Communistische samenleving voorstaan. Ee gematigde moslim wordt daardoor even makkelijk beschaamd door een radicaal met de woorden : Jij bent geen goede Moslim.

Verwerp totalitair denken bij onszelf.

We kunnen in een vrije samenleving nooit radicalisering voorkomen,wat we wel kunnen doen is de niet geradicaliseerde mens beter opvoeden met betrekking drie zaken: totalitair denken ,dogmatisme en het absolute weten.

  • De grens van het totalitaire denken en bestrijden ervan begint bij een goed uitgangspunt van onze vrijheid: Voor de vrijheid strijden is strijden voor de vrijheid van de ander. Dit geeft precies de grens aan wanneer je de vrijheid van de ander niet meer moet verdedigen. Betrek namelijk maar de derde persoon.
  • We moeten af van de vanzelfsprekendheid van samenleven, samen oplossen. We zouden de ethiek eens volkomen om moeten keren en een maatschappij moeten inrichten waarin we het recht hebben om een godsgruwelijke hekel aan elkaar te hebben. Het klinkt onlogisch maar is het niet. Dit principe garandeert ons namelijk veel meer vrijheid dan het dwangmatige samen oplossen. We moeten niet samenleven, maar samenwerken.

We willen in een vrije samenleving, de consequentie ervan is dat radicalisering nooit uit te sluiten valt. Vergeet overigens niet dat radicalisering ook een probleem is en nog veel meer kan worden in de wetenschap. Ook daar is totalitair denken, dogmatisme en het absolute weten een groot probleem, en het kan een groter probleem worden dan religieus dogmatisme. Totalitair denken, dogmatisme en het absolute weten zit diep in onszelf geworteld, en de beste medicijn is onze aandacht naar onszelf te richten in plaats vanaan mensen die radicaliseren.

Martijn Peters

Niet elk wereldbeeld is te stoppen via rationele uitleg en zeggen dat het niet klopt met de werkelijkheid.

Reageer

Iedere burger is evenveel waard.

Door de toenemende complexiteit van onze samenleving wordt de afstand tussen hoog-opgeleiden en laag-opgeleiden steeds groter. Aan de onderkant begrijpt men steeds minder van wat er aan de bovenkant geregeld wordt. De wet- en regelgeving wordt zo ingewikkeld voor de burgers dat er steeds meer specialisten ingehuurd moeten worden. Voor de bovenkant om gaatjes te vinden in de wetgeving en voor de onderkant omdat ze er zelf niets meer van begrijpen. Zo vervreemden ze zich van de samenleving en komen soms tot radicale inzichten.
Om daar iets aan te doen is meer transparante, meer eenvoudige wet- en regelgeving en betere opleidingen voor de onderkant.

molenmill

Leg dit maar eens uit aan de vvd,pvda,christenunie en het cda.......Dat wij als burgers net zoveel waard zijn als hun zelf.........En probeer een moslim maar eens wijs te maken dat een christen of een jood net zoveel...

Reageer

Heb jij een beter idee?