Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Vluchtelingendeal Tjeenk Willink

Idee
7

De formatie met VVD, CDA, D66 en GroenLinks is geklapt op het voorstel van formateur Tjeenk Willink tot een vluchtelingendeal. Hieronder de inhoud van deze deal volgens de Volkskrant.

"De afspraak tussen de EU en Turkije beweegt zich binnen de grenzen van het recht zoals dat in volkenrechtelijke verdragen, waaronder het Vluchtelingenverdrag, met het individuele recht op asiel is opgenomen. Ook materieel wordt aan die verdragen voldaan door de combinatie van de voorprocedure in Griekenland en waarborgen voor bescherming in Turkije zoals de inachtneming van het beginsel van non-refoulement, een veilige opvang, adequate voorzieningen en de verlening van een status die effectieve bescherming biedt. Bij de uitvoering kan het toezicht verder worden versterkt.

Vergelijkbare afspraken zijn mogelijk tussen de EU en landen in Noord-Afrika. Doel is ook daar te bereiken dat alle migranten worden beschermd in overeenstemming met de relevante internationale standaarden en met respect voor het beginsel van non-refoulement. Daarbij worden de opgedane ervaringen bij de uitvoering van de afspraken met Turkije, eventuele rechterlijke uitspraken die daarop betrekking hebben en in de praktijk ontwikkelde bestuurlijke methoden, zoals bijvoorbeeld in Griekenland met assistentie vanuit lidstaten van de EU, betrokken. Ook de UNHCR heeft hierbij een rol. Over de nieuwe afspraken kan juridisch advies worden gevraagd. Belangrijk blijft verder de aanpak van grondoorzaken van de migratie."

De stelling is: Er moet een vluchtelingendeal komen naar het model van Tjeenk Willink.

Gelieve geen discussie over politieke afwegingen van verschillende partijen en de formatie. Het gaat hier puur om het inhoudelijke voorstel.

Argument voor

Deze discussie is zinloos. Het voorstel betrof een valstrik voor GroenLinks

Er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Jesse kan gelijk hebben dat de Turkije deal een humanitaire ramp is, en dat die juridische tekst dus duidelijk tekort schiet waar het geloofwaardige implementatie betreft in de landen in kwestie. Belangrijker is echter of het Nederlands electoraat hem ook gelijk gaat geven daarin. Dit lijkt geenzins het geval, en dat had GL kunnen weten: ten eerste zijn dit soort problemen te complex voor de meesten om te bevatten en dus over de juistheid van bepaalde oplossingen te kunnen oordelen, ten tweede is de meerderheid in Nederland kennelijk verworden tot xenofobisch achtergesteld krankzinnig tuig (ja excuses maar ik heb het zo gehad met populistisch rechts), wiens opvoeding voornamelijk bestaan heeft uit de valse voorstelling dat alles alleen maar beter ging worden als je maar pakt wat je pakken kan. Voorgaande in acht nemende vind ik het helemaal niet logisch dat GL nu op dit punt beland is: ze laten zichzelf al te makkelijk de zwarte piet toespelen door de rechtse partijen, met vermoedelijk electorale schade tot gevolg. Mijn keuze zou het niet geweest zijn om op deze manier in de formatie deel te nemen. Je weet immers dat ze je gaan framen. Ten tijden van de vorige breuk werd t al duidelijk in welke hoek ze GL wilden hebben. Als je dan opnieuw aanschuift, weet dan wat je te doen staat: niet om deze reden eruit! Was dan bereid geweest om concrete alternatieven aan te dragen, zoals eerlijker handelsverdragen bijvoorbeeld. Daar hoor je GL niet over dezer dagen. Telkens maar hameren op hetzelfde punt en er vervolgens uitstappen: ik snap het vanuit ideologische overwegingen, en Jesse en zijn kompanen zullen het hart wel op de juiste plaats hebben, maar strategisch stelt het vrees ik weinig voor. Voor zover ik kan overzien, is GL met open ogen in de valstrik van rechts getrapt. We gaan het zien in de peilingen waar het kwartje heen valt, maar mijn devies voor een volgende keer wanneer rechts je uitnodigt voor geheime formatiegesprekken: niet doen, tenzij je echt weet waar je mee bezig bent (en dat weet je niet). Je kan heus wel in gesprek gaan, maar doe dat in openheid zodat je mensen kunt meenemen, en er niet in een breuk opeens gespint kan worden alsof het een lieve lust is. Het is geen toeval dat het nu juist op dit thema vastloopt: dit is juist het thema waar GL het minst op steun uit de samenleving kan rekenen, en Buma en Rutte hebben heel bewust hierop aangestuurd. Ze weten immers wat er te halen valt. Had het op groen of nivellering gebroken, dan was dat een stuk positiever geweest voor GL.

Reageer

Opvang is goedkoper dan in Nederland

De prijs van producten en diensten is in Nederland, o.a. door de welvaartsstaat, aanzienlijk veel hoger dan in de landen in het voorstel. Door goede samenwerking met die landen kan elke besteedde euro meer doen voor de vluchtelingen.

Reageer

Argument tegen

Het gaat om zeer instabiele landen

Controle op het naleven van de gemaakte afspraken specifieke en mensenrechten in het algemeen is zeer lastig in zulke instabiele landen.

Reageer

De Turkijedeal toont aan hoe lastig dit is

Turkije zou de mensenrechten respecteren, maar dit gebeurt in de praktijk niet. Turkije sloot de grens met buurland Syrië en stuurt vluchtelingen terug naar Afghanistan, Irak en Syrië. De leefsituatie van vluchtelingenkinderen dwingt ertoe dat zij het slachtoffer worden van kinderarbeid in kledingfabrieken. (bron Vluchtelingenwerk).

Reageer

Het draagvlak hierop berust op misconcepties - er is geen massa-immigratie

Deze regeling zou slechts gepast zijn als er daadwerkelijk sprake zou zijn van kwalijke massa-immigratie. Als we echter kijken naar de cijfers, zien we dat de immigratie in de afgelopen jaren (zelfs inclusief de Syrië crisis) lager is dan in de jaren '90. Op CBS zie je duidelijk een dalende lijn. Tegelijkertijd zien we dat veel westerlingen het aantal Moslims sterk overschat - men denkt dat 18% van de Nederlanders moslim is, terwijl het daadwerkelijk ongeveer 6% is (bron).

Het voorgestelde uitgangspunt heeft alleen draagvlak door die misconcepties.

Reageer

Reageer