Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Verbied religieus onderwijs - alle scholen worden openbaar

Idee
15

In Nederland maken we onderscheid tussen openbaar en 'bijzonder' onderwijs. 'Bijzondere' scholen mogen kinderen en docenten weigeren op basis van levensovertuiging. Zo kan een Islamitische school kinderen weigeren die ongelovig zijn, of kan een katholieke school het dragen van hoofddoekjes verbieden.

Bijzonder onderwijs is bijzonder discriminerend en gaat succesvolle integratie tegen. Het stimuleert indoctrinatie en dichotoom denken.

Laten we bijzonder onderwijs afschaffen. Dat zal mogelijk een wijziging in artikel 23 van de grondwet vereisen. Ik stel voor dat geen school een expliciet religieuze grondslag mag hebben. Wel mogen ze nog een eigen pedagogisch / didactisch concept aanhangen, zodat innovatie in het onderwijs goed mogelijk blijft.

Argument voor

Religieus onderwijs hindert succesvolle integratie

Momenteel kunnen Islamieten worden geweigerd door Christelijke scholen en Christenen worden geweigerd op Islamitische scholen.

Door bijzonder onderwijs toe te staan, zorg je er voor dat deze kinderen in een omgeving opgroeien die veel minder divers is dan de Nederlandse maatschappij. Doordat ze leven en les krijgen in deze gesloten wereld, worden ze geconfronteerd met een beperkte visie op wat goed en slecht is, wat wel en niet mag en wat er wordt verwacht van mensen.

Juist nu is integratie van mensen uit andere culturen een belangrijk issue en daarom zou ons systeem van scholing succesvolle integratie niet tegen moeten gaan. Laten we religieus onderwijs afschaffen.

Reageer

Religieus onderwijs maakt radicalisering mogelijk

Radicalisering is een lang, complex proces. De rol van onderwijs hierin is zeer groot. Bijzonder onderwijs geeft leerlingen een tunnelvisie en daarmee direct een voedingsbodem waar radicale gedachten kunnen ontstaan. Hoe extremer de visie van de school, hoe meer de leerling zich vervreemd voelt van de rest van de maatschappij.

Reageer

Ontneemt vrijheid om te geloven wat je wil

Hoe jonger je bent, hoe gevoeliger je bent voor indoctrinatie. Het is dan ook geen wonder dat kinderen vrijwel alle geloven, normen en waarden overnemen van hun ouders en leefomgeving. Opgroeien op een school waar religie een grote rol speelt en er met de paplepel wordt ingegoten, zorgt er voor dat het kind deze geloven gaat overnemen.

Ik vind dat mensen de vrijheid moeten hebben om zelf te kiezen wat ze wel of juist niet willen geloven. Daarvoor moet eerst worden geleerd hoe je kritisch moet denken en welke religies er allemaal zijn, in plaats van dat iedere ochtend begint met het voorlezen van bepaalde bijbelse verhalen.

Geef kinderen een kans om zelf te kiezen wat ze geloven en voorkom indoctrinatie. Verbied bijzonder onderwijs.

Reageer

Bespaart heel veel geld!

Door uitsluitend openbaar onderwijs toe te staan, kan er veel efficiënter omgegaan worden met het aantal en grootte van de scholen. Het is dan niet meer nodig om voor elk geloof een nieuwe school te bouwen die vaak maar halfvol zit.
Bovendien krijgt elk kind dan dezelfde leerstof. De geloofslessen kunnen dan indien gewenst door de ouders, buiten de normale schooluren op een andere plek plaatsvinden.

Reageer

Ieder geloof is radikaal.

Ik zeg dit meer omdat ieder geloof zowel Christendom/Islam en Jodendom radikalisme doctrineren en wij deze soort scholen moeten afschaffen

Reageer

Argument tegen

Verschuift religieus onderwijs naar ondergronds

Door dit stop te zetten, gaan religieuze instellingen zich op een andere manier organiseren, bijvoorbeeld met privaat gefinancierde scholen. Dit kan radicalisering juist in de hand werken.

Reageer

Joodse school in Amsterdam, beste vwo klas van Nederland

Ik ben in nauw contact met een Joodse middelbare school in Amsterdam. Deze school is een zeer goede school en had in 2015 de beste vwo klas van Nederland. Doordat deze Joodse school mogelijk is hebben Joodse kinderen altijd een school waar er geen sprake is van anti-semitisme en waar elke leerling zich op zijn gemak kan voelen

Reageer
leander herman

Joodse kinderen moeten ook openbaar netals iedereen, Zowel Joden als Moslims en Christenen kunnen Radikaal zijn. Ik zie liever Joodse/Moslim en Christelijke scholen sluiten

3 reacties

Reacties

Henry Fisher

RELIGIE, POLITIEK, ECONOMIE: DE HEILIGE 3 ÉÉNHEID

Religie in alle vormen uitbannen zou de wereld zeker een stuk verdraagzamer maken. Maar verbieden is geen optie. Dan gaat het ondergronds zoals de geschiedenis leert. Want religies zijn al zo oud als de mensheid zelve en delen zelfs vele aspecten. Radicale vormen zijn helaas inherent doch pas actueel sinds de massa media technologie. Nu kunnen we het dagelijks volgen op elk moment van de dag. Maar is niet eens te vergelijken met de massamoord op de Zuid Amerikaanse volken ná Columbus en de slachting in Jeruzalem in de tijd van de kruisvaarders. Radicalisering ligt ook ten grondslag aan anti-semitisme. Wat we niet over het hoofd moeten zien is het feit dat geloof, politiek en economie altijd in één en dezelfde serpenten krocht tegen elkaar aan schurken. Altijd zo geweest. Het een steunt het ander op basis van quid pro quo. De hoogste autoriteit van een religie heeft een machtspositie. Politieke, economische, religieuze machten. Ze zoeken elkaar op uit gezamenlijk (eigen) belang tot er een conflict ontstaat en het wapengekletter begint. En dan staan er altijd Pizarro, Luther en Calvijn extremisten op die de strijdt aanvoeren. Godsdienst en wetenschap gaan niet door één deur. Vroeger niet en ook nu niet. ”Om kinderen kritisch te leren denken, beter te onderwijzen en zelf te laten beslissen wat ze geloven, zouden we het vak godsdienst expliciet neutraal en wetenschappelijk van aard moeten maken”. Een nobel streven. Maar kinderen onderwijzen over religie op wetenschappelijke basis is een illusie. Omdat die wetenschap geen eenduidige mening heeft. En hoeveel ongesubsidieerde geleerden zijn er nog? Praktisch ook onuitvoerbaar omdat de macht van religieuze partijen nog té groot is. ”Neutraal” is ook een goed punt. Maar in het kader van de grondwet even onuitvoerbaar. Tot slot; kinderen zijn kinderen van ouders. Als die al hun leven lang lijden onder de hersenspoeling van religie is er voor het kind pas een ontsnapping mogelijkheid in de pubertijd. En dan is het maar afwachten welk effect de religieuze oppressie heeft gehad in de opgroei fase. Dat is het moment waarop radicalisering kan ontstaan.

Reageer
Gebruiker 18095

Ten eerste de neutraliteit van een school. Er zijn mensen die beweren dat een bijzondere school, in tegenstelling tot een openbare school, niet neutraal is . Sommigen vinden dat een school alleen de feiten en wetenschappelijke gegevens moet vertellen. De waarden zijn dieperliggende overtuigingen en dat is dus niet de taak van een school om te vertellen. Dat moeten ouders maar doen. Maar dit is onmogelijk. Onderwijs kan niet neutraal zijn. Mensen hebben bepaalde meningen en vinden dingen belangrijk of onbelangrijk. En natuurlijk heeft een onderwijzer dit ook, en er zullen altijd wel waarden doorschemeren van die leraar. Neem nou bijvoorbeeld een leraar maatschappijleer. Die moet zijn leerlingen leren om keuzes te maken en goede afwegingen te maken tussen verschillende waarden. En hoe moet die leraar dat nou doen, zonder zijn eigen waarden te laten doorschemeren? Neutraal onderwijs bestaat dus niet.

Ten tweede het kwaliteitsverschil tussen een openbare school en een bijzondere school. Is de kwaliteit van het onderwijs van een openbare school niet veel hoger dan dat van een bijzondere school? Het antwoord is nee. Sterker nog, er zijn genoeg bijzonder scholen die betere resultaten behalen dan openbare scholen! En al zou de kwaliteit van een bijzondere school niet goed zijn, dan kunnen ze die altijd sluiten. De overheid controleert namelijk of de school voldoet aan bepaalde eisen. Dus waarom zou je bijzondere scholen sluiten, als ze net zulke goede resultaten halen als een openbare school? Als laatste de integratie van bevolkingsgroepen. Er wordt beweerd dat bijzonder onderwijs de integratie in de weg staat. Bijzondere scholen mogen namelijk kinderen weigeren als ze niet voldoen aan de richtlijnen van de school. Zo komen er minder allochtonen op zo’n school, is er minder menging van allochtonen met autochtonen en is er in plaats van integratie segregatie. Maar het tegendeel is bewezen. Op bijzondere scholen zitten namelijk in verhouding evenveel allochtonen als op openbare scholen. Ook besteden bijzondere scholen evenveel aandacht aan de noodzaak van integratie.

Kortom, 70% volgt bijzonder onderwijs, onderwijs dat minstens zo goed is als openbaar onderwijs. Laten we deze onderwijsvrijheid, een groot recht, van ons afpakken? Een heel slecht idee.

Reageer

Reageer