Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Een gegarandeerd basisinkomen

Idee
107

Een basisinkomen zou de hoeksteen kunnen zijn van een nieuwe maatschappelijke structuur. De hele bevolking van Nederland zou dan maandelijks een vast basisbedrag krijgen in beginsel zonder enige voorwaarde. Schaf aan de andere kant alle uitkeringen, aftrekposten, heffingen, studiefinanciering en toeslagen inclusief het hele ambtelijke apparaat hieromheen af.

Argument voor

Geeft mensen echte vrijheid

We worden allemaal geboren met verplichtingen. Van school, naar werk. Je recht om je leven in te vullen zoals je dat zelf zou willen bestaat niet: daar moet je eerst geld voor verdienen. Een gegarandeerd basisinkomen geeft iedere inwoner de vrijheid om risico's te nemen en dromen waar te maken. Een onderneming starten, dat boek schrijven waar je altijd aan had willen werken, je vrijwillig inzetten voor een doel waar je echt om geeft, reizen... Allemaal voorbeelden van activiteiten die nu alleen mensen met een financieel buffer kunnen doen. Het basisinkomen zou mensen echte vrijheid geven om hun leven in te vullen zoals zij dat willen.

Reageer

Maakt mantelzorg & andere sociale bezigheden haalbaarder

Door mensen meer vrijheid te geven in het invullen van hun bezigheden, maak je de keuze voor het bijdragen aan de samenleving op een andere wijze dan door directe arbeid in loondienst beter mogelijk. Dit kan mantelzorg zijn, maar bijvoorbeeld ook vrijwilligerswerk, verenigingsactiviteiten, of zorg voor kinderen.

Reageer

Bestrijdt werkloosheid

Drie mechanismen:

  1. Minimumloon kan bij invoering basisinkomen geschrapt worden, hiermee laat je de arbeidsmarkt beter functioneren (immers neem je een prijsvloer weg) en zijn bedrijven beter in staat mensen dat loon te bieden dat de toegevoegde waarde van een potentieel werknemer vertegenwoordigt. Anderzijds versterkt de economische onafhankelijkheid verschaft door het basisinkomen de werknemer een sterkere onderhandelingspositie, waardoor de overweging dat werkgevers werknemers hiermee gaan uitbuiten niet noodzakelijkerwijs waar is.

  2. Meerdere experimenten hebben uitgewezen dat men gemiddeld iets minder (over)uren werkt en makkelijker naar part-time overstapt wanneer basisinkomen wordt verschaft. Dit maakt arbeidsuren vrij voor nieuwe werknemers. Bovendien heeft de maatregel het potentieel de huidige trend te doorbreken waarbij hoger-opgeleiden de banen van lager-opgeleiden innemen bij gebrek aan kansen in het eigen segment, het incentive hiertoe zal immers kleiner zijn.

  3. Zeer kansarmen op de arbeidsmarkt kunnen hun status als 'werkzoekende' staken en zich richten op productievere besteding van hun tijd buiten deze arbeidsmarkt.

Reageer
mh684

Je gaat a priori vanuit dat het de taak van de overheid is om inkomen te verschaffen. Dat is mijns inziens een grove misverstand. De overheid moet ervoor zorgen dat toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen gelijk is...

6 reacties

Lagere kosten overhead door eenvoudiger administratie

Een versimpeling van ons sociale vangnet zorgt ervoor dat er minder uren hoeven te worden gespendeerd aan het invullen en controleren van allerlei formulieren. Door alle AOW's, Bbz's, zorgtoeslagen en huurtoeslagen af te schaffen worden veel administratieve overhead kosten bespaard.

Reageer
Jan-Willem van der Male

Daarbij komt dat al deze medewerkers ook voorzien worden van een basisinkomen en ze eindelijk werk kunnen zoeken dat ze leuker vinden. Vooral de mensen die bij het UWV werken zien eruit alsof ze een straf moeten...

Reageer

Armoedeval wordt vangnet

Veel langdurig werklozen zitten in de armoedeval. Ze zullen nooit een baan vinden die meer opbrengt dan de uitkering, zeker in combinatie met huursubsidie en andere toeslagen. Dat komt soms omdat ze net wat minder produktief zijn, zeker als ze al een paar jaar aan de kant staan. Dure reintegratie trajecten werken vaak niet. Maar met een basisinkomen zouden veel mensen best een bijbaan aankunnen: een krantenwijk, schoonmaken, horeca, administratief werk. Het brengt een paar honderd euro op, bovenop het basisinkomen, en kan de opstap zijn naar meer uren en dus ook meer inkomen. Het basisinkomen is wat de uitkering zou moeten zijn: een vangnet in plaats van een val waar je bijna nooit meer uitkomt.

Reageer
mh684

Met het afschaffen van het minimumloon bereik je hetzelfde doel op een veel effectievere manier.

Reageer

Stimuleert creativiteit

Met zekerheid van een baisinkomen zullen potentiële kunstenaars en artiesten eerder de onzekerheid van het creatieve beroep durven kiezen.

Reageer

Recht op toegang tot leven

een inkomen (geld) geeft toegang tot leven. De rechten om meer of minder geld en daardoor toegang tot leven te hebben zijn door de mens vastgesteld. De crisis geeft aan dat de waardebepaling zoals eerder vastgesteld, aan vernieuwing toe zijn. Basisinkomen is daartoe een middel.

Toegang tot leven is een basisrecht, zodra dat basisrecht fundamenteel aangetast wordt, heeft het politieke stysteem zijn doel gemist. Ook voor de bijna heilige economie zou een grote koopkrachtvermindering niet positief uitpakken.

Reageer

Maakt een einde aan de armoede-industrie

Het basisinkomen zal (op termijn) een einde maken aan de armoedeindustrie van betaalde professionals (maar ook heel veel vrijwilligers-organisaties) die zich bezighouden met de signalering, registratie, administratie, verstrekking, controle en verantwoording van geld en middelen (o.a. voedsel, kleding, speelgoed) aan armen en mensen die met uitkering of inkomen niet rond kunnen komen.

Reageer

Noodzaak door Technologische Werkeloosheid

In de komende decennia zal het uitkeren van een universeel basisinkomen steeds noodzakelijker worden door de toenemende hoeveelheid structurele "technologische" werkeloosheid.

Door structurele technologische trends zoals;

Is het een kwestie van tijd voordat er een grotere hoeveelheid banen wordt geautomatiseerd. In contrast tot het verleden, waar automatisatie vooral "low-skilled labour" trof, zal de komende golf aan automatisatie ook hoogopgeleide WO-HBOers treffen.

Een zeer uitgebreide studie door de Oxford Martin denktank kwam tot de conclusie dat circa 45% van banen het risico lopen om geautomatiseerd te worden in de komende 20 jaar. Bekijk de samenvatting van de paper.

Deze visie van toenemende automatisatie wordt niet alleen gedeeld door academici, maar ook door zeer gerenommeerde beleggingsinstituten zoals Bank of America Merrill Lynch. In een beleggingsrapport wordt automatisatie door "Robotics" als één van de top investerings-thema's van 2015 opgenoemd. Het advies wordt samengevat als: "Long Robotics, Short Humans", wat genoeg zegt over de vooruitzichten voor menselijk arbeid volgens BofA Merrill Lynch.

Samenvatting Thematic Investing Report: A Transforming World –Year Ahead 2015

Door deze structurele technologische megatrends, zal een toenemend deel van de bevolking geen uitzicht hebben op een baan, zelfs als ze hoogopgeleid zijn. Door het wegvallen van arbeid, zal het overgrote deel van de bevolking geen kans krijgen om inkomen en vermogen op te bouwen. Hierdoor zal het in de toekomst noodzakelijk worden om een vorm van universeel basisinkomen uit te keren.

Reageer
Emilioot

je kunt dezelfde verhalen vinden over de opkomst van de stoommachine en de opkomst van de PC. Het zo veelste apocolyptische scenario dat uitgaat van niet veranderende mensen en liniear extrapoleren van data. Hoe vaak is...

2 reacties

Argument tegen

Zeer hoge kosten. Waar haal je het geld vandaan?

Een gegarandeerd basisinkomen (dus: iedereen krijgt het) ter hoogte van het huidige bijstandsniveau voor zelfstandigen zou Nederland ongeveer €950 * 17.000.000 inwoners * 12 maanden = bijna 194 miljard per jaar kosten. Het levert dus een begrotingstekort op van meer dan 100 miljard.

Tuurlijk, je kan dan veel premies en potjes afschaffen (zoals de AOW en de bijstand), maar daarmee bespaar je 'slechts' tientallen miljarden.

Met andere woorden, een redelijk basisinkomen vereist een flinke toename aan overheidsinkomsten. Waar moet dat vandaan komen?

Voor verdere discussie, zie het vraagstuk 'Hoe kan het basisinkomen bekostigd worden?'

Reageer
Jan-Willem van der Male

Zorg, veiligheid, justitie, onderwijs, wetenschap, enz. Dit zijn kosten die na een aantal jaren vanzelf dalen, omdat men gezonder kan leven, niet hoeft te stelen, onderwijs kan betalen, wetenschap gebaseerd kan worden op...

7 reacties

Faciliteert en legitimeert anti-sociaal leefpatroon

Hoewel er zeker mensen bestaan die goed om kunnen gaan met de vrijheid en verantwoordelijkheid van zelf besluiten hoe het leven in te richten en zelf bepalen welke balans tussen economisch rendabele activiteiten en andere bezigheden de juiste is; bestaat er een reeel risico dat grote delen van de bevolking door de teloorgang van het economische imperatief om te werken en aan bepaalde maatschappelijke processen deel te nemen, zich langzaam terugtrekken uit het sociale verkeer.

Dit hoeft geen doelbewuste weloverwogen keuze te zijn, in kleine stapjes kan zo'n zelf-isolerende beweging ook makkelijk ingezet worden; juist bij mensen met problemen die op een zeker moment sociaal minder lekker in hun vel zitten.

Kort gezegd: Er is een (verschrikkelijk paternalistisch) argument dat het voor veel mensen waarschijnlijk heel goed is om door externe factoren een beetje gepusht te worden tot zelfvoorzienende werkzaamheid. Zie bijvoorbeeld de vele indicaties van de zeer averse effecten of fysieke en mentale gezondheid van het met pensioen gaan t.o.v. nog een aantal jaar doorwerken (ook ingegeven door de beschikbaarstelling van een soort basisinkomen).

Reageer
Henk Van de Kerkhof

Geld is ooit eens in de plaats gekomen voor goud, schelpen en mooie stenen. Een middel om de ruileconomie te vergemakkelijken. De kern was en is nog steeds: ik doe iets voor jou en jij doet iets voor mij. Met een...

5 reacties

Kan veel simpeler en goedkoper

Essentie is dat we de burger nu eens niet als een zwakzinnige gaan zien en er vanuit gaan dat ze weloverwogen beslissingen maken. Als je nu eens elke burgen een basis uitkeringsbudget geeft van 5 jaar. Die 5 jaar kunnen opgenomen worden ongeacht werksituatie en per dag. Grofweg 1000 dagen uitkering komt dit op neer. Elke burger kan dit budget inzetten op de manier waarop hij/zij dat wilt. Als aanvulling op minder gaan werken, ouderschapsverlof, werkenloosheid, opleiding, etc. Als je aan het eind van je loopbaan budget over hebt kan je met vervroegd pensioen.

Effect is dus dat veel meer mensen zich kunnen om en bij scholen, waardoor de mobiliteit op de arbeidsmarkt groter wordt, de administratie/overhead van alle verschillende uitkeringen verdwijnen en elke burger verantwoordelijk wordt voor het verstandig omgaan met het budget. De charme zit in de eenvoud.

Reageer
Floris van den Berg

Helemaal mee eens dat we burgers niet als zwakzinnigen moeten zien. Als een persoon graag 1000 dagen niet wil werken, waarom laten we hem dan niet zelf een bedrag bij elkaar sparen om dit te bekostigen? Waarom moet de...

2 reacties

Basisinkomen is niet voor alle inwoners te garanderen

Er zullen altijd mensen in Nederland wonen die geen recht hebben op basisinkomen. Illegalen of vluchtelingen die geen Nederlands paspoort hebben kunnen niet zomaar aanspraak maken op basisinkomen.

Reageer
Joep Meindertsma

Dat is afhankelijk van de implementatie van het voorstel. Het zou bijvoorbeeld als grondrecht kunnen worden ingevoerd. Dan zouden ook vluchtelingen en illegalen recht op een basisinkomen moeten hebben Het is echter maar...

2 reacties

Wat moet dit gaan kosten?

Dit lijkt mij een zeer kostbare maatregel. Volens mij kost het erg veel geld om elke Nederlander een basisinkomen te geven. Aangezien Nederland een staatsschuld heeft van 500 miljard is hier dus helemaal geen geld voor. Daarbij is het belangrijk om mensen te stimuleren om te participeren in de samenleving. Een gegarandeerd basisinkomen maakt Nederland een soort luilekkerland.

Reageer

Bootvluchtelingen

Hoe zit het dan met de bootvluchtelingen die hier heenkomen? Onder hen zitten nogal wat mensen die vooral vanuit economische redenen hiernaartoe komen. Zij krijgen (misschien niet allemaal) het idee dat NL een soort paradijs is waar het geld niet op kan. Met dit basis inkomen bevestig je dit beeld en waardoor de meeste vluchtelingen hierheen willen. Ik vermoed niet dat de Nederlandse samenleving dat niet zal trekken, want: er géén voorwaarden gesteld.

Reageer

Impliceert 25% belastingverhoging voor werkende beroepsbevolking

In een recent artikel in de Volkskrant is uiteengezet dat er rekenfouten zijn gemaakt bij de analyse van een gegarandeerd basisinkomen. Voor de werkende beroepsbevolking zal alles neerkomen op een (inkomens)belastingverhoging van 25% of meer.

Reageer
Lloyd Nichols

De Volkskrant lukt het niet om de lezers-reacties betrouwbaar te laten werken. Dan maar hier Dit is wel een heel simplistische redenering meneer Raymond Gradus in de Volkskrant. Het is duidelijk dat u geen echte...

6 reacties

Communisme = mislukkende economie

Het zogenaamde basisinkomen is in de wereldgeschiedenis al eens geprobeerd: het communisme. Het communisme leidt tot een falende economie en het faillissement van de overheid en het bedrijfsleven. Dat zijn de feiten. En meningen over een utopie doen er helaas niet meer toe.

Het huidige sociale vangnet eist al heel veel van de maatschappij.

Reageer
Marc de Wolf

Communisme en basisinkomen zijn niet hetzelfde, dus nee, dat zijn niet "de feiten". In een communistische samenleving zijn alle productiemiddelen in handen van de staat. Dat gebeurt niet als je een basisinkomen invoert...

Reageer

Basisinkomen houdt geen rekening met randgevallen

In ons huidige (vrij complexe en bureaucratische) systeem worden ontzettend veel factoren meegenomen in het berekenen van de hoeveelheid geld die je van de overheid zou moeten krijgen. De kosten van je huurwoning, je eigen inkomen, je leeftijd, je gezondheid en talloze andere factoren kunnen grote invloed hebben op je maandelijkse budget.

Als we het basisinkomen invoeren en de bestaande regelingen (WW, WIA, WAJONG, Bijstand, AOW, Ziektewetuitkeringen, toeslagen, individuele subsidies, kinderbijslag) afschaffen, zal dat flinke gevolgen kunnen hebben op het budget van die mensen. Iemand met een groot huurhuis en daarmee huursubsidie zou misschien niet langer daar kunnen wonen. Een chronisch zieke Wajonger zou er waarschijnlijk ook op achteruitgaan. Alleenstaande bijstandsmoeder met huurwoning? Minder geld. Samenwonen, beiden in de bijstand? Plots veel meer geld. Zoals je ziet, kunnen de consequenties van een gegarandeerd basisinkomen gepaard met het afschaffen van toeslagen en bijstandsregelingen grote consequenties hebben voor zij die nu al een bepaalde regeling hebben.

Als we ook weer met deze randgevallen rekening moeten houden, komt er alsnog een bureaucratisch apparaat.

Reageer

Inflatie...

Alle basisinkomen experimenten zijn gebaseerd op kleine gemeenschappen. Dit is niet significant genoeg om invloed op prijspijl te hebben. Als dit landelijk ingevoerd zou worden, en daarmee over de volle breedte het inkomens niveau verhoogt zal dit direct tot inflatie leiden. Prijzen worden bepaalt op basis wat iemand er voor zou willen betalen. Als het inkomen om hoog gaat volgens de prijzen automatisch. Kortom: armoede blijft bestaan en het basisinkomen heeft als bijkomend voordeel dat nog minder mensen boven die armoede grens uitkomen. Basis Armoede dus.

Reageer
Jan-Willem van der Male

Ik vind het een interessante redenering, maar volgens mij klopt deze niet Wanneer de maatschappelijke geldhoeveelheid toeneemt en er geen hogere productie van het land tegenover staat, zal het gemiddeld prijspeil door...

10 reacties

Reacties

Erik Kraa

Ik ben voor. Er staat nu een verplichting tegen over elke uitkering.niet iedereen kan er iets aan doen dat hij /zij een baan verliest of ziek wordt. Daarbij kan je echt niet rondkomen van een bijstanduitkering of een wia uitkering. Bovendien gaan er straks veel banen verloren door automatisering. En in de zorg en andere sectoren zijn veel vrijwilligers nodig. Tot slot vind ik de waarde die de maatschappij koppelt aan werk te overdreven. 20 uur bezig zijn voor de masrschappij of een bedrijf zou genoeg moeten zijn. Wie meer eil prima, maar dat zou mijn utopia zijn.

Reageer