Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Hoe wilt u betrokken worden bij ontwikkelingen in Haarlem?

Uitdaging
19
Gesloten

Veel Haarlemmers willen vaker meepraten, meedenken en meedoen dan alleen maar één keer in de vier jaar te stemmen voor een nieuw stadsbestuur. Het gemeentebestuur van Haarlem wil graag meer ruimte bieden aan Haarlemmers zelf. Daarom zijn wij nieuwsgierig naar de volgende vraag:

Hoe wilt u betrokken worden?

Plaats hieronder uw idee of reageer op de andere ideeën. We gebruiken uw input om een beeld te krijgen van interesse en prioriteiten. Mogelijk wordt u uitgenodigd om uw idee verder toe te lichten in een gesprek. Kijk voor meer informatie op www.nieuwedemocratie.nl.

Ideeën

Maak de positie van raadsleden sterker

Participatieprojecten of lotingsexperimenten meer zeggenschap, bevoegdheden en zelfs budget geven, zoals wethouder Jur Botter voorstelt (HD 12/12), lijkt sympathiek, maar is een slecht idee. Net als een wijkraad, zijn dit geen gekozen organen en is het ondemocratisch om een deel van de macht daar te beleggen en bijvoorbeeld zeggenschap te gunnen over de inrichting van de stad of de verdeling van budgetten.

Digitale participatie waar Botter het over heeft, is dan alweer een stuk democratischer. Daarmee geef je tenminste ALLE betrokken burgers de gelegenheid (ook degenen die niet op een bijeenkomst kunnen verschijnen, of geen grote mond hebben of geel hesje dragen: de meerderheid dus!) om te reageren, ideeën aan te dragen of bezwaar te maken. Voorwaarde is dan wel dat alle betrokken burgers op de hoogte zijn van deze nieuwe participatieoptie en dat deelnemers beschikken over ALLE informatie (of tenminste over dezelfde als de gemeente heeft). Daar gaat het nu helaas vaak mis. Destijds bij de Krim en zo ook bij het participatieproject aan de Orionweg. Plannen blijken al vast te liggen (600 woningen erbij, bouw supermarkt) en het meewegen van bezwaren of luisteren naar betere ideeën blijkt dan minimaal.

Zolang wijkraden, Participatieprojecten, lotingsexperimenten en zelfbenoemde 'deskundigen' niet gekozen zijn, lijkt het allemaal erg op de snel groeiende en in macht toenemende WhatsApp buurtpreventie, waar vaak buren met goedbedoelde geldingsdrang willen 'waken' voor alles en nog wat en zogenaamd collectief bepalen dat het (deels illegale) vuurwerk uit de buurt, dit jaar bij jou voor je deur wordt afgestoken.

Raadsleden zijn en blijven de enig democratisch gekozen burgers van de stad die verantwoording afleggen (via de stembus). Dus maak daarom de positie van deze raadsleden sterker.

Maak (onze!) raadsleden bekender, benaderbaar en toegankelijk voor alle burgers uit de stad, laat ze (o.a. via internet) aangeven waar ze voor staan, waar ze naartoe willen met onze stad, welke moties ze indienen, waar ze voor/tegen stemmen en laat ze vooral ook zelf veel contact hebben met onze wijken en buurten. Zeker bij buurten waar veel gaat veranderen.

Spoorlijn Haarlem-Schiphol maakt reistijd 3 tot 4 keer korter en is duurzamer dan huidige situatie

Op dit moment is de reistijd Haarlem (station) - Schiphol (Plaza) met de bus 41 minuten. Met de trein met veel mazzel en rennen 23 minuten, anders 34 minuten. Veel mensen die op of vanaf Schiphol werken (en dat zijn er nogal wat in omgeving Haarlem) kiezen daarom voor de auto in plaats van het OV. Dit kan veranderen en tevens verduurzamen door herstel van een groot deel van de spoorlijn Haarlem-Aalsmeer. Het oude tracé is grotendeels nog steeds onbebouwd en kan relatief makkelijk worden gebruikt voor de spoorverbinding Haarlem-Schiphol, geschatte reistijd met intercity: 11 minuten. Twee extra sprinter-stations kunnen worden gerealiseerd in Schalkwijk-Vijfhuizen en in Hoofddorp (centrum-noord). De verbinding geeft tevens de mogelijkheid voor een directe trein van Haarlem naar de richting Utrecht en van Alkmaar naar Amsterdam Zuid. Zie afbeelding voor voorstel tracé.

Verspreiding eénmalige gemeentekrant huis aan huis over inspraakmogelijkheden.

Via deze krant kan een ieder aangeven hoe zij/hij over welke onderwerpen en stadsgedeelte hij/zij inspraak wil hebben. Per krant, mail, WhatsApp of per telefoon of brief voor mensen die geen computer hebben. Met behulp van een Stadssite?StadsApp (per mail/Whatsapp bv een melding voor updates)alvorens bestemmingsplannen of andere grote besluiten genomen worden, zo de mogelijkheid krijgt voor inspraak. Op deze site kunnen ook persoonlijke ideeën/plannen ingediend worden, voor als je wilt zichtbaar, om steun te krijgen voor het plan. De raadsleden kunnen hierop reageren.

Plaats tijdelijk wooncontainers op braakliggende terreinen in Haarlem voor jongeren of 1 persoonshuishoudens

Op verschillende stukken in Haarlem Noord liggen terreinen en gebouwendie niet bebouwd/ bewoond gemaakt worden door ontwikkelaars. Als gemeente moet hoe die opeisen voor tijdelijke bewoning. Dit kan met containerwoningen en die zou je alleen voor Haarlemmers moeten plaatsen. Gebouwen, zoals op de Dreef t.o. Het Provinciehuis staat al zeker 10 jaar leeg terwijl er een roep om woonruimte is. Eis dat op voor de inwoners. Nu vluchten Haarlemmers naar andere gemeenten.

Cor Van de Polder

Het is goed wonen in Haarlem!! Dat weten ook mensen van buiten Haarlem. Maar onze jeugd die toe is om op zichzelf te gaan wonen ( Thuis voorbeeld een zoon van 25) zonder relatie() heeft het nakijken!! Een koophuis is te...

3 reacties

De gemeente kan meer open avonden organiseren in de buurten en wijken

De gemeente zou meer open avonden moeten organiseren waar mensen hun ideeën en meningen kunnen delen over verschillende thema's.

Wat vindt u van dit idee?

Hanneke Koper

Geef ook gelegenheid aan de mensen en haak niet af. Veranderingen hebben tijd nodig.

3 reacties

V-O-T gesprekken met actieve Haarlemmers

Gemeenteambtenaren en raadsleden gaan op zoek naar verhalen en ervaringen van inwoners van Haarlem. Vaak ontmoeten ze dan voornamelijk de mensen die hun mening, ervaringen of verhalen toch wel kwijt kunnen. De inwoners die achter de deur van hun huis blijven, zoals ouderen of de mensen die werken en niet thuis zijn of bijvoorbeeld kinderen, Die inwoners worden niet altijd gehoord. Vaak horen die inwoners achteraf wat er besloten is en wat dat voor consequenties voor hun meebrengt. Het is ook moeilijk die mensen te bereiken. Er zijn echter veel Haarlemmers die op een of andere manier wel achter de "gevels" kunnen luisteren. Haarlemmers die met kinderen werken, zoals onderwijzers. Haarlemmers die langs de deur komen, zoals de vuilnisman of postbode. Pizza koeriers, de wijkagent, de handhaver enz. Al die dienstverleners en vrijwilligers weten wat er leeft onder bepaalde groepen inwoners. Ik zou graag "Voeten op Tafel" gesprekken hebben. In een ontspannen sfeer praten over specifieke onderwerpen die leven in de stad en waarover deze ervaring- en belevingsdeskundigen heel veel kennis en gevoel hebben.

Leer die Handhavers is een beetje begrip en coulance, want zo als het nu gaat, gaat het niet goedkomen.

Je moet mensen ook hun werk laten doen en niet als een stelletje machtswellustelingen en doorgeslagen idioten de straat op sturen, om de burgers te naaien.

Peter Kuipers

Als ik hier tussen de regels lees is er iets voorgevallen? Helaas staat dat niet vermeld als voorbeeld en 'generaliseren' op basis van 1 ervaring? Ik weet dat 'handhavers' niet altijd Haarlemmers zijn maar ook van...

2 reacties

Afschaffen van de ongelijkheid in wijken.

Dat Haarlem een A, B en C beleid heeft, waarbij wijken die een C beleid hebben maar in de rotzooi moeten zitten vind ik onacceptabel. Dat het centrum extra zorg krijgt, logisch. Visitekaartje van de stad. Maar dat er daarna een B beleid en C beleid is, totaal onnodig en onacceptabel. Zo plaats je bewoners van wijken in de C gebieden waar de stenen van straten los mogen liggen, het onkruid tot onder de neusvleugels mag groeien, enzovoort, als derderangs burgers. Ik vind het opvallend dat Haarlem Zuid, dat grotendeels net zo ver ligt als bijvoorbeeld Molenwijk, een B wijk is en Molenwijk verloederd en verzucht onder het predicaat C wijk. Mijnsinziens komt dat omdat de gemiddelde bewoner van Haarlem Zuid rijk is en er nogal veel raadsleden in dat gebied wonen.

Stop met discriminatie van je burgers. Stop met de A,B,C wijken en ga terug naar het centrum en de rest.

Peter Kuipers

Mag van mij het woord 'burgers' verwijderen, 'stop met discriminatie' is de basis 'artikel 1'. Als mensen achter hun voordeur blijven wachten totdat 'de gemeente' iets gaat ondernemen, dan zou er verloedering kunnen...

2 reacties

Laat raadsleden en beleidsambtenaren de straat op gaan en mensen en belanghebbenden spontaan ontmoeten.

Niet alleen formele manieren van ideeën en wensen 'ophalen' via bekende belangengroepen, enquêtes, online forums en bijeenkomsten leveren goede inzichten op, maar juist ook de spontane ontmoetingen. Het is dus zaak dat raadsleden en beleidsambtenaren zelf met open blik en goede interview- of gesprekstechnieken actief onderzoeken wat de situatie is, wat de belangen zijn, waar de energie zit, waar de kansen liggen.

Marleen Klooswijk

Veel mensen zijn op hun werk of thuis aan het zorgen, hoe minder tijd hoe minder op straat.

2 reacties

Gemeentebestuur: begin met de Haarlemse burger serieus te nemen

Meedenken, meepraten, meedoen lukt alleen als Haarlemse burgers serieus worden genomen, eerlijk worden geïnformeerd en het vertrouwen hebben dat ze daadwerkelijk iets in te brengen hebben of invloed kunnen uitoefenen op beleid en besluitvorming. Een van de voorbeelden waar dat absoluut mis gaat: Ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan

  1. Bijeenkomsten worden slecht bezocht omdat vooraf (bewust?) geen informatie wordt verstrekt aan de wijkbewoners (geen brief met wat de plannen zijn en zelfs geen aankondiging van deze bijeenkomsten).
  2. Burgers hebben naast hun werk/gezin maar zeer beperkt tijd om bijeenkomsten bij te wonen. Maar willen vaak wel meepraten en meedenken via een Internetplatform. Het digitale platform Ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan bleek helaas nauwelijks aangekondigd en maar tijdelijk beschikbaar. Het bleek ook eenrichtingsverkeer. Reacties van de gemeente op de vele vragen, ideeën en opmerkingen werden niet openbaar gegeven via dit medium.
  3. Bouwplannen van de gemeente werden gepresenteerd als voldongen feit. “ER MOETEN 600 WONINGEN WORDEN GEBOUWD IN DEZE WIJK!!!”. Discussie is dan niet mogelijk. Niemand heeft bij dit vaststaande besluit en absurde aantal nog zin om ideeën aan te dragen.
  4. Perceel van Bizon bleek al verkocht aan Hoorne Vastgoed BV van supermarkt Vomar. Terwijl niemand in de wijk behoefte heeft aan deze supermarkt op deze locatie. Vervolgens vraagt de gemeente om ideeën voor bebouwing, maar blijft vaag of hier een Vomar supermarkt gepland is. Hoezo inspraak? Alles lijkt al besloten. Burgers haken dan af.
  5. De gemeente suggereert dat gebouwd wordt om de woningnood van de Haarlemmers (wachtlijsten) te verminderen. Vervolgens blijkt bij elk project in Haarlem dat projectontwikkelaars steeds weer de vrije hand krijgen, gretig in de vrije sector bouwen en particulier gaan verhuren of verkopen aan de hoogste bieder. (Hoezo verminderen wachtlijsten van startende Haarlemmers?)

Als de gemeente meer participatie van burgers wil, dan vraagt dat op de eerste plaats om een andere attitude van het gemeentebestuur. Immers als belangrijke besluiten al vastliggen en burgers alleen goed zijn om als publiek de stoelen te vullen en het eindplaatje in te kleuren, dan is participatie slechts schijn en blijft meedoen voor de afhakende burger beperkt tot het 1 keer per vier jaar hanteren van het rode potlood in het stemhokje.

RvdL

Laat de eerste gemeenteambtenaar opstaan , die écht met het algemeen belang bezig is en niet met zijn eigen belang of positie.

3 reacties