Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Hoe wilt u betrokken worden bij ontwikkelingen in Haarlem?

Uitdaging
19
Gesloten

Veel Haarlemmers willen vaker meepraten, meedenken en meedoen dan alleen maar één keer in de vier jaar te stemmen voor een nieuw stadsbestuur. Het gemeentebestuur van Haarlem wil graag meer ruimte bieden aan Haarlemmers zelf. Daarom zijn wij nieuwsgierig naar de volgende vraag:

Hoe wilt u betrokken worden?

Plaats hieronder uw idee of reageer op de andere ideeën. We gebruiken uw input om een beeld te krijgen van interesse en prioriteiten. Mogelijk wordt u uitgenodigd om uw idee verder toe te lichten in een gesprek. Kijk voor meer informatie op www.nieuwedemocratie.nl.

Ideeën

Gemeentebestuur: begin met de Haarlemse burger serieus te nemen

Meedenken, meepraten, meedoen lukt alleen als Haarlemse burgers serieus worden genomen, eerlijk worden geïnformeerd en het vertrouwen hebben dat ze daadwerkelijk iets in te brengen hebben of invloed kunnen uitoefenen op beleid en besluitvorming. Een van de voorbeelden waar dat absoluut mis gaat: Ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan

 1. Bijeenkomsten worden slecht bezocht omdat vooraf (bewust?) geen informatie wordt verstrekt aan de wijkbewoners (geen brief met wat de plannen zijn en zelfs geen aankondiging van deze bijeenkomsten).
 2. Burgers hebben naast hun werk/gezin maar zeer beperkt tijd om bijeenkomsten bij te wonen. Maar willen vaak wel meepraten en meedenken via een Internetplatform. Het digitale platform Ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan bleek helaas nauwelijks aangekondigd en maar tijdelijk beschikbaar. Het bleek ook eenrichtingsverkeer. Reacties van de gemeente op de vele vragen, ideeën en opmerkingen werden niet openbaar gegeven via dit medium.
 3. Bouwplannen van de gemeente werden gepresenteerd als voldongen feit. “ER MOETEN 600 WONINGEN WORDEN GEBOUWD IN DEZE WIJK!!!”. Discussie is dan niet mogelijk. Niemand heeft bij dit vaststaande besluit en absurde aantal nog zin om ideeën aan te dragen.
 4. Perceel van Bizon bleek al verkocht aan Hoorne Vastgoed BV van supermarkt Vomar. Terwijl niemand in de wijk behoefte heeft aan deze supermarkt op deze locatie. Vervolgens vraagt de gemeente om ideeën voor bebouwing, maar blijft vaag of hier een Vomar supermarkt gepland is. Hoezo inspraak? Alles lijkt al besloten. Burgers haken dan af.
 5. De gemeente suggereert dat gebouwd wordt om de woningnood van de Haarlemmers (wachtlijsten) te verminderen. Vervolgens blijkt bij elk project in Haarlem dat projectontwikkelaars steeds weer de vrije hand krijgen, gretig in de vrije sector bouwen en particulier gaan verhuren of verkopen aan de hoogste bieder. (Hoezo verminderen wachtlijsten van startende Haarlemmers?)

Als de gemeente meer participatie van burgers wil, dan vraagt dat op de eerste plaats om een andere attitude van het gemeentebestuur. Immers als belangrijke besluiten al vastliggen en burgers alleen goed zijn om als publiek de stoelen te vullen en het eindplaatje in te kleuren, dan is participatie slechts schijn en blijft meedoen voor de afhakende burger beperkt tot het 1 keer per vier jaar hanteren van het rode potlood in het stemhokje.

RvdL

Laat de eerste gemeenteambtenaar opstaan , die écht met het algemeen belang bezig is en niet met zijn eigen belang of positie.

3 reacties

Het wanverkeerbeleid

Ja Haarlem wil een autovrije binnenstad. OK daar is voor gekozen. Maar....De binnenstad is onveilig door gebrek aan duidelijke verkeersregels. Het lijkt erop dat Haarlem vriendelijkheid heeft voor mensen die noodgedwongen toch van de auto afhankelijk zijn ( Zonder dat ze een invalide parkeerplaats mogen gebruiken) De stille pijn van zorgbehoevenden!! Maak in het centrum de parkeerplaatsen gratis in de straten voor Haarlemmers tot : zodat zij even snel een boodschap kunnen doen.

Cor Van de Polder

TOT 11:00 zodat zij even snel een boodschap kunnen doen

4 reacties

Leer die Handhavers is een beetje begrip en coulance, want zo als het nu gaat, gaat het niet goedkomen.

Je moet mensen ook hun werk laten doen en niet als een stelletje machtswellustelingen en doorgeslagen idioten de straat op sturen, om de burgers te naaien.

Peter Kuipers

Als ik hier tussen de regels lees is er iets voorgevallen? Helaas staat dat niet vermeld als voorbeeld en 'generaliseren' op basis van 1 ervaring? Ik weet dat 'handhavers' niet altijd Haarlemmers zijn maar ook van...

2 reacties

Wees niet zo selectief. Geef alle burgers een kans. Kost tijd en veel organisatie.

Er wordt veel te veel selectief gewerkt. Loting enz.....daar bereik je niet alle burgers mee.

Liesbet Hanekroot

Bekijk per onderwerp en situatie welke mensen, partijen en belangen gevolgen ondervinden van de huidige situatie of van de voorgestelde verandering. Pas daarop de manier aan van contact maken en leren wat het beste zou...

3 reacties

V-O-T gesprekken met actieve Haarlemmers

Gemeenteambtenaren en raadsleden gaan op zoek naar verhalen en ervaringen van inwoners van Haarlem. Vaak ontmoeten ze dan voornamelijk de mensen die hun mening, ervaringen of verhalen toch wel kwijt kunnen. De inwoners die achter de deur van hun huis blijven, zoals ouderen of de mensen die werken en niet thuis zijn of bijvoorbeeld kinderen, Die inwoners worden niet altijd gehoord. Vaak horen die inwoners achteraf wat er besloten is en wat dat voor consequenties voor hun meebrengt. Het is ook moeilijk die mensen te bereiken. Er zijn echter veel Haarlemmers die op een of andere manier wel achter de "gevels" kunnen luisteren. Haarlemmers die met kinderen werken, zoals onderwijzers. Haarlemmers die langs de deur komen, zoals de vuilnisman of postbode. Pizza koeriers, de wijkagent, de handhaver enz. Al die dienstverleners en vrijwilligers weten wat er leeft onder bepaalde groepen inwoners. Ik zou graag "Voeten op Tafel" gesprekken hebben. In een ontspannen sfeer praten over specifieke onderwerpen die leven in de stad en waarover deze ervaring- en belevingsdeskundigen heel veel kennis en gevoel hebben.

Maak de positie van raadsleden sterker

Participatieprojecten of lotingsexperimenten meer zeggenschap, bevoegdheden en zelfs budget geven, zoals wethouder Jur Botter voorstelt (HD 12/12), lijkt sympathiek, maar is een slecht idee. Net als een wijkraad, zijn dit geen gekozen organen en is het ondemocratisch om een deel van de macht daar te beleggen en bijvoorbeeld zeggenschap te gunnen over de inrichting van de stad of de verdeling van budgetten.

Digitale participatie waar Botter het over heeft, is dan alweer een stuk democratischer. Daarmee geef je tenminste ALLE betrokken burgers de gelegenheid (ook degenen die niet op een bijeenkomst kunnen verschijnen, of geen grote mond hebben of geel hesje dragen: de meerderheid dus!) om te reageren, ideeën aan te dragen of bezwaar te maken. Voorwaarde is dan wel dat alle betrokken burgers op de hoogte zijn van deze nieuwe participatieoptie en dat deelnemers beschikken over ALLE informatie (of tenminste over dezelfde als de gemeente heeft). Daar gaat het nu helaas vaak mis. Destijds bij de Krim en zo ook bij het participatieproject aan de Orionweg. Plannen blijken al vast te liggen (600 woningen erbij, bouw supermarkt) en het meewegen van bezwaren of luisteren naar betere ideeën blijkt dan minimaal.

Zolang wijkraden, Participatieprojecten, lotingsexperimenten en zelfbenoemde 'deskundigen' niet gekozen zijn, lijkt het allemaal erg op de snel groeiende en in macht toenemende WhatsApp buurtpreventie, waar vaak buren met goedbedoelde geldingsdrang willen 'waken' voor alles en nog wat en zogenaamd collectief bepalen dat het (deels illegale) vuurwerk uit de buurt, dit jaar bij jou voor je deur wordt afgestoken.

Raadsleden zijn en blijven de enig democratisch gekozen burgers van de stad die verantwoording afleggen (via de stembus). Dus maak daarom de positie van deze raadsleden sterker.

Maak (onze!) raadsleden bekender, benaderbaar en toegankelijk voor alle burgers uit de stad, laat ze (o.a. via internet) aangeven waar ze voor staan, waar ze naartoe willen met onze stad, welke moties ze indienen, waar ze voor/tegen stemmen en laat ze vooral ook zelf veel contact hebben met onze wijken en buurten. Zeker bij buurten waar veel gaat veranderen.

Verspreiding eénmalige gemeentekrant huis aan huis over inspraakmogelijkheden.

Via deze krant kan een ieder aangeven hoe zij/hij over welke onderwerpen en stadsgedeelte hij/zij inspraak wil hebben. Per krant, mail, WhatsApp of per telefoon of brief voor mensen die geen computer hebben. Met behulp van een Stadssite?StadsApp (per mail/Whatsapp bv een melding voor updates)alvorens bestemmingsplannen of andere grote besluiten genomen worden, zo de mogelijkheid krijgt voor inspraak. Op deze site kunnen ook persoonlijke ideeën/plannen ingediend worden, voor als je wilt zichtbaar, om steun te krijgen voor het plan. De raadsleden kunnen hierop reageren.

Gewoon luisteren naar de wensen van de bewoners. Denk aan t protest tegen dat vreselijke app. Complex aan de r

Niet schijnheilig luisteren en toch je zin doordrijven gemeente!! Denk aan dat vreselijke app.complex langs de randweg (pim mulier). Verkrachtig van het landschap. Afschuwelijk gemeente haarlem!

Raadsleden moeten veel bekender worden

Maar weinig Haarlemmers zijn bekend met eigen raadsleden en wethouders. Terwijl Tweede Kamerleden en ministers vaak wel bekendheid genieten. Door overheveling van taken van Rijk naar Gemeenten is de verantwoordelijkheid/belasting van de gemeenteraad (w.o. controle!) enorm toegenomen. Een keer per vier jaar de juiste stem uitbrengen op het juiste raadslid wordt dus steeds belangrijker. Inspraak via gemeenteverkiezing is nog altijd de beste optie (want behoed ons voor deelname aan die onbezonnen referenda's met die onnozele roeptoeters!), maar dan wel graag op iemand die we kennen en voor vier jaar kunnen/willen vertrouwen.

Raadsleden van de Gemeente Haarlem zijn belangrijk en moeten dus veel bekender worden.

Zomaar wat opties om daar aan te werken:

 • Raadsleden moeten duidelijk zijn in waar ze voor staan en dat permanent actief uitdragen
 • Raadsleden moeten burgers opzoeken via meetings, social media en interviews in HD en toegankelijk zijn
 • Debatavonden organiseren/bijwonen
 • Terugkijken van raadsvergaderingen voor iedereen (live volgen is nu mogelijk, maar is niet van deze tijd)
 • Stemgedrag van raadsleden publiceren/teruglezen op de gemeentewebsite
 • Meer profileren via eigen partijwebsites
 • website van de gemeente veel toegankelijker maken voor iedereen. ( is nu dossier-/archiefgericht voor eigen gebruik en niet klantgericht en leesbaar voor burger)
 • Haarlemse politiek beter en uitgebreider laten volgen/beschrijven door Haarlems Dagblad(HD)
 • Onafhankelijke stadsredactie HD uitbreiden (met subsidie van gemeente)
 • Haarlems Dagblad nieuwsdeel over Haarlemse politiek gratis voor alle Haarlemse burgers beschikbaar stellen via aparte HD website of App
 • Raadsleden moeten beter betaald worden (als burgers meer bekend zijn met wat ze doen, en raadsleden kunnen uitleggen waar ze voor staan en wat ze bereiken, dan vindt iedereen dat logisch. Bovendien komt het de kwaliteit ten goede en zullen meer burgers zich kandidaat stellen)