Skip to main contentTrouble navigating? Send us feedback!

Gemeente Haarlem posted a update in Maand van de Democratie in Haarlem

Maand van de Democratie succesvol

Gemeente Haarlem
Thursday, 18 July 2019

Van 15 januari tot 13 februari 2019 zijn in Haarlem gesprekken gevoerd over de lokale democratie in Haarlem. Raadsleden, wethouders, de burgemeester en ambtenaren spraken binnens- en buitenshuis met Haarlemmers over hun betrokkenheid bij de stad. Ook kon u reageren op een aantal stellingen via een digitale peiling. Doel was informatie op te halen over wat bewoners nodig hebben om eigen initiatieven voor de stad beter en effectiever kunnen ontplooien.

We hebben ontzettend veel reacties gekregen via verschillende activiteiten en via het online platform. Hartelijk dank daarvoor.

De eerste resultaten lieten al direct zien dat betrokkenheid en invloed op het bestuur van onze stad niet ophoudt bij één keer in de vier jaar stemmen tijdens de lokale verkiezingen. Veel Haarlemmers willen vaker meepraten, meedenken en meedoen. U deed veel suggesties over hoe u betrokken wilt worden bij besluiten die de gemeente neemt, hoe u benaderd wilt worden, hoe we gezamenlijk de stad maken en wat de gemeente daarin beter kan doen. Ook vertelde u ons wat u al goed vindt gaan, en welke ondersteuning u graag zou willen krijgen om zelf nog beter mee te kunnen doen.

In het ’Participatieverslag Maand van de Democratie’ is alle input uit de stad verzameld. In dit participatieverslag vindt u onder andere de Top 10 aanbevelingen van Haarlemmers over de samenwerking en betrokkenheid met de gemeente.

Uw reacties zijn verwerkt in het ‘Actieprogramma Nieuwe Democratie’ deze is 19 juli aangenomen door de gemeenteraad van Haarlem.

Hoe verder? Ht Actieprogramma bestaat uit experimenten en concrete acties om participatie en inspraak van de gemeente te verbeteren. En om het netwerk van initiatiefnemers in de stad te versterken en te verbinden. Daarnaast zijn er een viertal concrete experimenten waar buurten of wijken zich voor aan kunnen melden:

Democratische buurtbegroting; Buurt of wijkbewoners dienen plannen en ideeën in, voeren hier zelf campagne voor én gaan na een toets op haalbaarheid van de gemeente en een stemming onder bewoners zelf aan de slag met de uitvoering.

Gelote wijkraad; Een buurt of wijk waar op dit moment geen wijkraad actief is, maar waar het goed zou zijn als er een wijkraad komt die door middel van loting wordt samengesteld. Deze gelote wijkraad, kan met behulp van een peiling in de buurt verschillende onderwerpen ophalen die belangrijk zijn, en die aanpakken. Met een buurtbudget kan de wijkraad samen met bewoners initiatief nemen voor verbetering van de wijk.

Right to Challenge; Een wijkraad of maatschappelijk initiatief daagt de gemeente uit. Zij neemt een uitvoerende taak van de gemeente over voor dezelfde prijs als de gemeente of een partner van de gemeente dit uitvoert. Met de gedachte dat betrokken Haarlemmers dit door creativiteit en als buurtinitiatief beter kunnen.

Wijkcontract; Per jaar kan er in twee wijken van Haarlem een wijkcontract worden opgesteld tussen bewoners, partners en gemeente over de aanpak van prioriteiten op gebied van leefbaarheid en ontmoeting in de wijk. Door opgaves, wensen en behoeften van de wijk voortijdig met elkaar te delen kan gezocht worden naar een gemeenschappelijke agenda voor verbeteringen in de buurt.

Hoe wordt bepaald welke wijk in aanmerking komt voor deelname?

Dat hangt voorlopig af van het aantal aanmeldingen. Als er te veel aanmeldingen zijn bepaalt een jury in welke wijk welk experiment het beste past.

Meer informatie? Alle documenten kunt u hier lezen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail dan naar nieuwedemocratie@haarlem.nl

Read more

Zolang bewoners uit de wijk niet gekozen zijn en geen verantwoording hoeven af te leggen, lijkt met dit een slecht en ondemocratisch idee. Laat de politiek beslissen, maar breng de politiek dichter bij de burgers. Gekozen raadsleden moeten veel meer contact hebben met de wijk.

Slecht idee

Dit idee hangt straks af van goede bedoelingen van vrijwilligers. Gaat de eerste tijd wellicht goed, maar zakt daarna in. Niet doen dus. Dit soort taken heeft een professioneel en efficiënt apparaat nodig om het goed uit te kunnen voeren. Moeten we dus niet aan vrijwilligers en buurten overlaten. Wil ik als burger/buurtbewoner niet van afhankelijk zijn.

De (lokale) overheid moet niet proberen taken af te stoten om daar (zogenaamd voor de burgers?) geld mee te verdienen. Lijkt erg op wat de rijksoverheid met haar taken doet naar de gemeente (voorbeeld: WMO). Is een verkapte bezuiniging gebleken en is niemand blij mee (inclusief de gemeente zelf!!). Probeer dus geen gemeentetaken naar de wijken te drukken.

Op langere termijn wordt niemand hier wijzer en gelukkig van.

Maak de positie van raadsleden sterker

Participatieprojecten of lotingsexperimenten meer zeggenschap, bevoegdheden en zelfs budget geven, zoals wethouder Jur Botter voorstelt (HD 12/12), lijkt sympathiek, maar is een slecht idee. Net als een wijkraad, zijn dit geen gekozen organen en is het ondemocratisch om een deel van de macht daar te beleggen en bijvoorbeeld zeggenschap te gunnen over de inrichting van de stad of de verdeling van budgetten.

Digitale participatie waar Botter het over heeft, is dan alweer een stuk democratischer. Daarmee geef je tenminste ALLE betrokken burgers de gelegenheid (ook degenen die niet op een bijeenkomst kunnen verschijnen, of geen grote mond hebben of geel hesje dragen: de meerderheid dus!) om te reageren, ideeën aan te dragen of bezwaar te maken. Voorwaarde is dan wel dat alle betrokken burgers op de hoogte zijn van deze nieuwe participatieoptie en dat deelnemers beschikken over ALLE informatie (of tenminste over dezelfde als de gemeente heeft). Daar gaat het nu helaas vaak mis. Destijds bij de Krim en zo ook bij het participatieproject aan de Orionweg. Plannen blijken al vast te liggen (600 woningen erbij, bouw supermarkt) en het meewegen van bezwaren of luisteren naar betere ideeën blijkt dan minimaal.

Zolang wijkraden, Participatieprojecten, lotingsexperimenten en zelfbenoemde 'deskundigen' niet gekozen zijn, lijkt het allemaal erg op de snel groeiende en in macht toenemende WhatsApp buurtpreventie, waar vaak buren met goedbedoelde geldingsdrang willen 'waken' voor alles en nog wat en zogenaamd collectief bepalen dat het (deels illegale) vuurwerk uit de buurt, dit jaar bij jou voor je deur wordt afgestoken.

Raadsleden zijn en blijven de enig democratisch gekozen burgers van de stad die verantwoording afleggen (via de stembus). Dus maak daarom de positie van deze raadsleden sterker.

Maak (onze!) raadsleden bekender, benaderbaar en toegankelijk voor alle burgers uit de stad, laat ze (o.a. via internet) aangeven waar ze voor staan, waar ze naartoe willen met onze stad, welke moties ze indienen, waar ze voor/tegen stemmen en laat ze vooral ook zelf veel contact hebben met onze wijken en buurten. Zeker bij buurten waar veel gaat veranderen.

Duurzamer (OV i.p.v. auto)

  • 4

Voor veel werkenden op of vanaf Schiphol zal verkorting van de reistijd leiden tot het verkiezen van het OV boven de auto. Ook Schiphol-Oost is dan binnen acceptabele tijd bereikbaar met het OV.

Spoorlijn Haarlem-Schiphol maakt reistijd 3 tot 4 keer korter en is duurzamer dan huidige situatie

Op dit moment is de reistijd Haarlem (station) - Schiphol (Plaza) met de bus 41 minuten. Met de trein met veel mazzel en rennen 23 minuten, anders 34 minuten. Veel mensen die op of vanaf Schiphol werken (en dat zijn er nogal wat in omgeving Haarlem) kiezen daarom voor de auto in plaats van het OV. Dit kan veranderen en tevens verduurzamen door herstel van een groot deel van de spoorlijn Haarlem-Aalsmeer. Het oude tracé is grotendeels nog steeds onbebouwd en kan relatief makkelijk worden gebruikt voor de spoorverbinding Haarlem-Schiphol, geschatte reistijd met intercity: 11 minuten. Twee extra sprinter-stations kunnen worden gerealiseerd in Schalkwijk-Vijfhuizen en in Hoofddorp (centrum-noord). De verbinding geeft tevens de mogelijkheid voor een directe trein van Haarlem naar de richting Utrecht en van Alkmaar naar Amsterdam Zuid. Zie afbeelding voor voorstel tracé.

De bedrijven/voorzieningen moeten van te voren via de gemeente hun plan aan de buurt voorleggen.

Via de verspreiding van éénmalige gemeentekrant huis aan huis over inspraakmogelijkheden (via Whatsapp, mail, telefoon en op de GemeenteSite) kan de Haarlemmer van te voren aangeven hoe en over wat hij/zij op de hoogte wil gehouden worden door de gemeente. Zo zal dan in de buurt alvorens er beslissingen worden genomen de buurt gehoord worden en inspraak hierover krijgen.

Load more